Prostredníctvom kontextom riadeného procesu Amrop organizáciám pomáha pri tvorbe rôznych typov správnych orgánov a nastavení ich fungovania podľa princípov dobrej správy spoločností tak, aby v maximálnej miere naplnili očakávania, ktoré sú na nich kladené.

Nároky na orgány spoločností v dnešnom svete rastú. Ich členovia by preto mali byť nielen skúsení a vo svojom odbore znalí profesionáli, ale spolu by mali vytvárať tím, ktorý je vhodne zložený a ktorému nechýba globálna perspektíva a lokálne ukotvenie podporené sofistikovaným strategickým pohľadom na biznis. Tento tím by mal byť charakterizovaný osobnou integritou každého člena, transparentnosťou, zodpovednosťou a celkovou agilitou v konfrontácii s okolitým prostredím. Očakávania kladené na orgány spoločností zo strany akcionárov, regulátorov, kapitálových trhov a iných zainteresovaných skupín neustále rastú. Aj preto sú nároky na zvyšovanie úrovne dobrej správy spoločnosti a na posilňovanie atribútov spoločensky zodpovedného podnikania čoraz väčšie. V prípade rodinných firiem je tzv. Family Governance citlivá téma, pretože ide o riešenie rodinných záležitostí. Väčšina rodín počas rastu podniku zistí, že je potrebné formálne prerokovať plánovanie a správu majetku, transfer vedenia či spravodlivé rozdelenie rolí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú vhodným nástrojom rodinné rady alebo formálne zvolávané rodinné stretnutia.

Amrop radí klientom rôznych typov vlastníctva (Multinational Corporations, Local & Family Owned Businesses a State Owned Enterprises) s identifikáciou a menovaním nezávislých členov správnych orgánov, ktorí vhodne doplnia aktuálnu skladbu alebo vytvoria úplne nový správny orgán. Tento proces zabezpečí, aby správne orgány tvorili výkonní a nevýkonní členovia vybraní na základe schopností, skúseností a záujmu o otázky týkajúce sa dobrej správy spoločnosti.

Prostredníctvom kontextom riadeného Board Assessment procesu dokážeme odhaliť chýbajúce zručnosti, skúsenosti a ekonomicko-politické záujmy v existujúcom správnom orgáne. Nových kandidátov identifikujeme nielen na základe skúseností a vhodnosti, ale aj v súlade so špecifickými požiadavkami a s cieľmi klienta. Členovia správneho orgánu musia byť prínosom vďaka schopnosti vyrovnať sa s rozsahom, komplexnosťou, so závažnosťou a s komerčným rizikom rozhodnutí, ktoré správny orgán robí, a skutočnou pridanou hodnotou v diskusiách, ktoré sa na tejto úrovni vedú.

Amrop pracuje s existujúcimi aj so začínajúcimi organizáciami. Pomáhame im vytvárať vhodné správne orgány, ktoré budú nápomocné pri riadení všetkých potrebných záležitostí a zabezpečia súlad s princípmi dobrej správy spoločnosti a zodpovedného podnikania. Spolupráca s expertmi na dobrú správu spoločnosti našim klientom umožňuje zrealizovať nezávislé posúdenie fungovania správneho orgánu (Board Review), aby sa zhodnotilo, ako organizácia napĺňa princípy dobrej správy spoločnosti.