Kontextom riadený prístup k Executive Search našim klientom pomáha nájsť mimoriadnych lídrov a talenty bez ohľadu na hranice.

Naši rešeršéri a konzultanti skúmajú možnosti trhu, používajú sofistikované hodnotiace a porovnávacie nástroje a nachádzajú kandidátov, ktorí nielen spĺňajú profil požiadaviek, ale zároveň sú vhodnou voľbou vzhľadom na firemnú kultúru. Skúsení senior partneri sú v Amrope súčasťou každého projektu až po jeho úspešné ukončenie.

Aby sme zabezpečili efektívnosť nadnárodných projektov, využívame silu našej globálnej siete. Projektový tím je v takom prípade obvykle zložený z konzultantov z krajín, v ktorých sa realizuje vyhľadávanie, takže rozumejú lokálnym i globálnym súvislostiam. Súčasťou takýchto tímov sú v prevažnej väčšine aj konzultanti so špecifickou sektorovou odbornosťou. Projekt vedie vedúci konzultant, ktorý klientovi slúži ako primárny kontakt.

Náš proces sa skladá z niekoľkých fáz:

1. Príprava a plánovanie

Zhodnotenie kontextu

Po dôkladných konzultáciách s klientom o jeho predstavách a potrebách získame komplexnú informáciu o organizácii, jej cieľoch, firemnej kultúre i špecifických požiadavkách kladených na úspešného kandidáta. Podrobne analyzujeme aj dôvody, pre ktoré môže byť daná pozícia atraktívna.

Cieľ a profil pozície

Definujeme ciele projektu a profil ideálneho kandidáta. Zároveň pripravujeme komunikačný materiál, ktorý opisuje danú príležitosť a organizáciu pre potenciálnych kandidátov.

Informačná báza

Rešeršní konzultanti realizujú dodatočné analýzy relevantných trhov. Vďaka využívaniu globálnej i lokálnej siete dokážu rýchlo získať všetky informácie potrebné na úplné poznanie trhu a kandidátov vrátane ich potrieb a očakávaní.

Stratégia vyhľadávania

Definujeme relevantný trh, na ktorom budeme realizovať vyhľadávanie. Získame súhlas klienta, pričom často využívame konzultantovu znalosť kontextu a súvislostí a jeho schopnosť kreatívne pristúpiť k hľadaniu riešenia. Táto fáza je kritickým krokom celého procesu, pretože určuje smer vyhľadávania.

2. Realizácia

Analýza trhu

Dôsledne analyzujeme potenciálnych kandidátov, preverujeme ich kvalifikáciu, verifikujeme ich predchádzajúcu výkonnosť, hodnotíme ich motiváciu a osobnosť, pričom tam, kde je to potrebné, sa zameriame aj na silné a slabé stránky. Počas celého procesu priebežne informujeme klienta o vývoji a najnovších zisteniach. Analýzu relevantného trhu spolu s krátkymi anotáciami mu prezentujeme spolu s odporúčaniami konzultanta. Okrem informácií o kandidátoch klientovi odovzdávame aj všeobecné zistenia z relevantného trhu.

Stretnutia s kandidátmi

Kandidátov, ktorí spĺňajú profil požiadaviek a sú vhodní aj z hľadiska poznania špecifického kontextu, prezentujeme klientovi. Po každom stretnutí zisťujeme spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných a monitorujeme vývoj názorov na možnú spoluprácu.

3. Ukončovanie projektu

Vyjednávania

Obidve strany, klient i kandidát, sa môžu spoľahnúť na naše bohaté skúsenosti v oblasti odmeňovania a na našu aktívnu pomoc pri hľadaní odmeňovacej štruktúry, ktoré bude vzájomne výhodná a akceptovateľná.

Overovanie referencií

Pri finálnych kandidátoch overujeme hĺbkové referencie štruktúrovaným spôsobom s cieľom potvrdiť predchádzajúce dosiahnuté výsledky a úspechy finálneho kandidáta.

Následná starostlivosť

Po nástupe úspešného kandidáta na pozíciu udržiavame neustály kontakt s kandidátom aj klientom, aby sme sa ubezpečili, či sa kandidát bez akýchkoľvek problémov uviedol do organizácie a chopil pozície a či sa mu darí napĺňať definované ciele. V tomto období vieme pomôcť aj pri prezentácii informácie o nástupe kandidáta médiám i vo vnútri organizácie – presne tak, ako si klient bude želať.