Ide o účinnú metódu na obsadenie manažérskych a rôznych špecializovaných pozícií, pri ktorej využívame vhodnú kombináciu viacerých vyhľadávacích nástrojov a postupov.

Cieľom je na trhu pre klienta nájsť optimálnych kandidátov, ktorí napĺňajú profil ideálneho kandidáta, ako aj kandidátov s výrazným rozvojovým potenciálom. Pri službe Professional Search sa zameriavame na efektívne získavanie a výber kandidátov, pričom cielene a na mieru zostavujeme vhodnú kombináciu viacerých vyhľadávacích nástrojov a postupov. Tento typ vyhľadávania optimalizuje finančné náklady klienta a taktiež umožňuje otvorenejšiu komunikáciu s trhom a oslovovanými kandidátmi.

Celý proces má päť fáz: vyhodnotenie potrieb klienta, vytvorenie cieľovej množiny potenciálne vhodných kandidátov, výber kandidátov, prezentácia kandidátov a záverečná negociácia.

Náš postup:

V prípravnej fáze detailne zmapujeme potreby klienta a profil obsadzovanej pozície. Získané informácie doplníme o naše vlastné poznatky. Vďaka hĺbkovej znalosti trhu navrhneme vhodné nástroje a postupy vyhľadávania, v ktorého rámci v krátkom čase oslovíme cielenú množinu potenciálne vhodných kandidátov. Šancu na úspešné obsadenie pozície zvyšuje profesionálny prístup našich konzultantov a naša reputácia na trhu.

Nástroje a postupy vyhľadávania pri službe Professional Search:

  • amrop database, ktorú budujeme viac ako dve desaťročia
  • amrop brief – cielené oslovenie kandidátov vyselektovaných z databáz
  • amrop research – identifikácia a priame oslovenie kandidátov v úzkom výbere cieľových spoločností
  • www.amropjobs.sk – zverejňovanie pracovných príležitostí na internom kariérnom portáli
  • inzercia a databázy životopisov na verejne dostupných kariérnych portáloch
  • profesionálne sociálne siete a médiá

Nasleduje fáza vyhľadávania a identifikácie potenciálne vhodných kandidátov na predmetnú pozíciu. Na identifikáciu kandidátov spĺňajúcich požiadavky klienta využívame rozsiahlu Amrop databázu, ktorú intenzívne budujeme a pravidelne aktualizujeme. Kľúčovým nástrojom je amrop brief opisujúci pracovnú príležitosť, ktorým cielene oslovujeme vyselektovaných kandidátov z internej databázy i ďalších dostupných databáz. Využívame aj priame oslovenie kandidátov, pričom siahame do úzkeho výberu cieľových spoločností. Nemenej dôležitým zdrojom zberu informácií o potenciálne vhodných kandidátoch je uverejnenie amrop briefu a zdieľanie pracovných príležitostí na internom kariérnom portáli www.amropjobs.sk, personálna inzercia na verejne dostupných kariérnych portáloch a cielená stratégia vyhľadávania na profesionálnych sociálnych sieťach a v médiách, kde naši konzultanti kontinuálne budujú a rozvíjajú sieť svojich kontaktov.

Počas výberového procesu sa naši konzultanti sústreďujú na výber najvhodnejších kandidátov z cieľovej množiny uchádzačov, ktorí spĺňajú profil požiadaviek klienta. Prostredníctvom štruktúrovaného personálneho interview riadeným rozhovorom overíme ich profesijnú kvalifikáciu a sociálne zručnosti, vyhodnotíme úspechy a zanalyzujeme motiváciu a osobnosť. Po dôkladnej analýze zostavíme užší výber kandidátov.

Vo fáze prezentácie klientovi predstavíme užší výber kandidátov. Zorganizujeme stretnutie s kandidátmi, na ktorom sa radi zúčastníme, ak o to klient požiada. Po detailnej diskusii spolu s klientom vyhodnotíme jednotlivých kandidátov a zostavíme poradie podľa vhodnosti. Po dohode s klientom môžeme na najvhodnejšieho kandidáta zistiť referencie.

Počas záverečnej fázy klientovi i vybranému kandidátovi poskytneme podporu pri negociácii nástupných podmienok. Obe strany sa môžu oprieť o našu konzultantskú skúsenosť a znalosť trhu. Po nástupe kandidáta na pracovnú pozíciu zostaneme v kontakte s klientom i kandidátom, aby sme sa uistili, či sa kandidát úspešne integroval v novej spoločnosti a má najlepšie predpoklady napĺňať stanovené ciele.