Amrop Jenewein je už viac ako tridsať rokov lídrom v poskytovaní profesionálnych služieb v oblasti Executive Search, Board & Leadership Services. Našu misiu napĺňame tým, že klientom pomáhame zvyšovať celkovú biznis akcieschopnosť a agilnosť ich lídrov. Sme prepojená, flexibilná a na spoluprácu a kvalitu zameraná spoločnosť s výbornou povesťou na lokálnom trhu.

Slovenský Amrop Jenewein je súčasťou globálneho partnerstva, ktoré vďaka sieti plnohodnotných kancelárií vo viac ako 50 krajinách a vyše 40-ročnej skúsenosti disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders For What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch po celom svete.

Amrop Jenewein sa dôsledne riadi princípmi The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej globálnej asociácie poradenských spoločností so zameraním na Retained Executive Search & Leadership Consulting. K riešeniu poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácie založenej na kombinovaní poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj komplikované problémy v správnych orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných expertoch.

Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop Jenewein pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.

Amrop Jenewein poskytuje poradenské riešenia v týchto oblastiach:

Náš úspech stojí na troch základných pilieroch:

1. Poznanie kontextu

Naše pochopenie kontextu vychádza z dôsledného poznania miestnych reálií, ktoré vplývajú na rozhodovanie klientov i kandidátov. Na základe toho vieme, ako možno dosiahnuť očakávaný výsledok. Naši klienti od nás získavajú najnovšie informácie o trhu, očakávaniach kandidátov a dostupnosti talentov. Kandidátov hľadáme na relevantnom trhu a v príbuzných odvetviach, pričom využívame expertnú znalosť našich konzultantov v daných oblastiach. Aj túto skutočnosť považujeme pre celkový úspech projektu za kriticky dôležitú. Vďaka globálnemu záberu poznáme svet rovnako dobre ako vlastnú krajinu.

2. Seniorná skúsenosť

Veríme, že každý klient by mal mať možnosť pracovať so skúseným partnerom vždy a na každom zadaní. Každý projekt preto vedieme pod priamou gesciou partnera disponujúceho sektorovou znalosťou. Partnera, ktorý má bohaté praktické skúsenosti so získavaním a s udržiavaním najlepších talentov, ktoré trh dokáže ponúknuť. My sami sme podnikatelia, a tak nie sme limitovaní rigidnými pravidlami a korporátnymi politikami ako mnohé iné tradičné Executive Search spoločnosti. A pretože partneri Amropu majú aktívny záujem o rozvoj krajín, v ktorých pôsobia, a neopúšťajú ich v ťažkých časoch, naši klienti od nás získavajú dlhoročnú skúsenosť s vývojom lokálnych ekonomických cyklov. Skúsení partneri Amropu úzko spolupracujú s klientmi s cieľom zabezpečiť, aby získali optimálny typ líderstva, ktorý je vhodný pre ich podnikanie, trhovú pozíciu a firemnú kultúru.

3. Globálna sieť

Naša globálna sieť našim klientom a kandidátom umožňuje prístup k širokým znalostiam a expertízam. Pretože nie sme ako iné tradičné Executive Search spoločnosti obmedzovaní hierarchiou alebo rigidnými štruktúrami, dokážeme rýchlo a efektívne reagovať na potreby našich klientov. Radšej načúvame našim klientom a nie korporátnej centrále. Spája nás kontextami riadený prístup k cielenému vyhľadávaniu lídrov a manažérov, ktorý zahŕňa zdieľané hodnoty, štandardy, pravidlá a postupy, pričom rešpektuje špecifiká jednotlivých lokálnych trhov na celom svete. Amrop je najrozšírenejšou organizáciou svojho druhu na svete. Naši ľudia však zároveň dôkladne poznajú lokálne trhy, veď sami na nich úspešne podnikajú. Kdekoľvek pôsobíte, ste vždy v centre nášho spoločenstva.