Odvetvie priemyslu je tradične najvýznamnejším sektorom slovenskej ekonomiky a jedným z hlavných prispievateľov do tvorby jej HDP. V rámci tohto sektora sa za ostatné dekády v celosvetovom meradle stal najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím automobilový priemysel s vysokým potenciálom aj naďalej pokračovať v tejto trajektórii vývoja. Práve toto jedinečné odvetvie si našlo priaznivé podmienky na etablovanie v stredoeurópskom regióne a významnou mierou prispelo k úspešnému rozvoju ekonomík jednotlivých štátov v tejto oblasti.

Automobilový priemysel je nosným pilierom ekonomiky aj na Slovensku. Má podiel 13 % na HDP Slovenskej republiky s takmer dvoma stovkami vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov. Až 35 % sa podieľa na priemyselnom exporte Slovenska, pričom v tomto odvetví je zamestnaných približne 154 000 ľudí. Slovensko má vďaka vysokej úrovni rozvinutosti automobilového priemyslu v kombinácii s jedinečnou geografickou polohou predpoklady stať sa novým lídrom v oblasti nových a ekologických pohonov i ďalších technológií, ktoré čoraz väčšou mierou prenikajú do tohto segmentu.

Okrem najsilnejšieho automobilového segmentu sa v rámci priemyselnej výroby medzi ďalšie dôležité odvetvia radí aj strojársky, elektrotechnický a chemický priemysel. Zatiaľ čo doteraz bolo Slovensko vnímané skôr ako montážna dielňa automobilov, strojov či elektrotechniky, s prílevom nových trendov a technológií do tohto odvetvia sa začínajú investície už etablovaných i nových investorov viac orientovať na vytváranie prevádzok s vyššou pridanou hodnotou.

Amrop Jenewein s viac ako tridsaťročnou tradíciou nielen v oblasti vyhľadávania a výberu vrcholového manažmentu, ale aj v spektre ďalších služieb v rámci Jenewein Group dlhodobo spolupracuje s mnohými dôležitými domácimi a svetovými spoločnosťami pôsobiacimi v priemyselnom sektore, z čoho významnú časť tvoria partneri práve v oblasti automobilovej výroby. Veľmi dobre si uvedomujeme, že práve tento segment v súčasnosti najviac podlieha prenikaniu nových technológií, počnúc ekologickejšími druhmi pohonov a materiálov súvisiacich s udržateľnosťou prostredia, automatizovanou jazdou, bezpečnosťou, digitalizáciou a vytvorením automobilov prepojených internetom ako miestom na prácu a zábavu.

Potreba nových lídrov
Vstup nových trendov, výrobných postupov, materiálov a technológií do priemyslu prináša aj veľké výzvy kladené na ľudský kapitál. Práve výrazný posun od klasických a menej sofistikovaných setov kompetencií, skúseností a zručností požadovaných od lídrov pôsobiacich v tejto oblasti k novým a viac komplexným vytvára tlak na identifikáciu najlepších lídrov na trhu a mladých talentov so silným potenciálom pre obsadenie kľúčových rolí.

Dôležité: V Amrop Jenewein si veľmi dobre uvedomujeme, že noví lídri, napríklad v automobilovom priemysle, musia mať okrem základných predpokladov aj široký rozhľad v nových technológiách, ktoré prenikajú do automobilizmu z rozličných smerov, ako aj v automatizácii, digitalizácii a robotizácii procesov v oblasti výroby automobilov a výbornú orientáciu v problematike Industry 4.0. Navyše musia čeliť výzvam, ktoré prináša čoraz rýchlejšie sa meniace prostredie trhu a fenomén nazývaný VUCA WORLD.

Vstup nových segmentov
Nové formy ekologickejších pohonov, akými sú elektrina alebo vodík, budú výrazne vplývať na vznik nových špičkových vývojových a dizajnérskych centier pre automobilky. Tieto centrá budú vytvárať pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, v ktorých budú potrební nielen vysoko špecializovaní odborníci, ale aj vhodní profesionáli na pozície vo vyššom manažmente.

Od tradičného k novému
Vplyvom stále zvyšujúceho sa prenikania nových technológií z iných odvetví do priemyselného sektora, najmä do automobilového priemyslu, musia byť automobilky a ich dodávatelia pripravení na zmenu celkovej stratégie a tradičných postupov. Spoločnosti vo všetkých priemyselných odvetviach musia podstúpiť a zvládnuť prechod od tradičných a zaužívaných postupov k novým princípom líderstva a fungovania. To si vyžiada identifikáciu talentovaných lídrov v rámci existujúcich štruktúr pripravených na tieto zmeny a zároveň pritiahnutie nových talentov z iných oblastí. Dopyt bude predovšetkým po ľuďoch s vysokým potenciálom na úspešné etablovanie naprieč všetkými segmentmi a na implementáciu nových trendov, zmien a tvarovania celého odvetvia.

Zmena štruktúry zamestnanosti
Napríklad len v automobilovom priemysle postupný prechod pohonu z tradičných druhov založených na spaľovaní fosílnych palív na nové, alternatívne druhy pohonov založených na použití elektrickej energie výrazne ovplyvnia aj štruktúru zamestnanosti. Moderné elektromobily sa skladajú z podstatne menšieho počtu dielov, preto najnovšie štúdie hovoria, že pravdepodobne asi 30 % ľudí príde o prácu, resp. budú potrebovať rekvalifikáciu. Postupné zavádzanie automatizácie a robotizácie do výrobných procesov môže tento predpoklad ešte navýšiť aj v iných priemyselných odvetviach. Aj toto je jednou z významných výziev, ktorými sa musí sektor priemyselnej výroby vážne zaoberať.

Amrop Jenewein má v tíme skúsených odborníkov, ktorí sa dlhodobo sústreďujú na projekty naprieč všetkými odvetviami priemyslu, detailne monitorujú trendy a vývoj v tejto oblasti a úzkou spoluprácou s lídrami tohto odvetvia ich podporujú pri vytváraní nových prístupov a stratégií a napomáhajú im byť úspešnými a konkurencieschopnými na súčasnom trhu.

Michal Lukáč