Pracovná skupina Automotive & Industrial poskytuje služby pre rôzne priemyselné sektory – od automobilových výrobcov, ich dodávateľov a distribútorov cez oceliarov, stavbárov a mikroelektronikov po prepravné spoločnosti. Výzvou pre tieto organizácie je vyvinúť pre zákazníkov nové produkty a služby, ktoré sú šité pre lokálne trhy, avšak zároveň využívajú globálny dodávateľský reťazec partnerov fungujúcich nepretržite cez mnohé časové zóny.

Kľúčové automobilové spoločnosti patria vďaka spôsobu investovania na mape stredo- a východoeurópskeho regiónu k najvýznamnejším nositeľom priamych zahraničných investícií. Avšak aj lokálne spoločnosti pôsobiace v celom spektre priemyselných odvetví z dlhodobého hľadiska masívne investovali na domácej pôde. Automobilový priemysel je na Slovensku dlhodobo nosným pilierom ekonomiky.

Relatívne nízke mzdové zaťaženie na jednej strane a vysoká vzdelanostná úroveň a rozvíjajúca sa infraštruktúra na druhej strane vytvárajú zo strednej a z východnej Európy logickú destináciu a cieľovú stanicu pre medzinárodné výrobné spoločnosti v akomkoľvek priemyselnom odvetví.

Najvýznamnejšou pridanou hodnotou, ktorou poradenský tím Amropu Jenewein disponuje, je kontinuálne a systematicky rozvíjaná hĺbková znalosť širokého spektra priemyselných odvetví a aktívne a dlhodobo udržiavané vzťahy a kontakt s mienkotvornými osobnosťami. Pracovné skupiny špecialistov zo sektora Automotive & Industrial sú schopné vykonávať poradenské, výberové, analytické a hodnotiace typy projektov pre široké spektrum výkonných manažérskych i špecializovaných pozícií na lokálnej, regionálnej i globálnej úrovni. Vďaka blízkej spolupráci a intenzívnej interakcii s klientom naše poradenské tímy identifikujú najvhodnejší ľudský kapitál a napomáhajú tvoriť či efektívne optimalizovať nielen manažérske, ale aj odborné kapacity.

Mario Fondati