Prostredníctvom kontextom riadeného procesu Amrop Jenewein organizáciám pomáha pri tvorbe rôznych typov správnych orgánov a nastavení ich fungovania podľa princípov dobrej správy spoločností tak, aby v maximálnej miere naplnili očakávania, ktoré sú na nich kladené.

Nároky na orgány spoločností v dnešnom svete rastú. Ich členovia by preto mali byť nielen skúsení a vo svojom odbore znalí profesionáli, ale spolu by mali vytvárať tím, ktorý je vhodne zložený a ktorému nechýba globálna perspektíva a lokálne ukotvenie podporené sofistikovaným strategickým pohľadom na biznis. Hlavné charakteristiky tímu by mali zahŕňať osobnú integritu každého člena, transparentnosť, zodpovednosť a celkovú agilitu v konfrontácii s okolitým prostredím. Očakávania kladené na orgány spoločností zo strany akcionárov, regulátorov, kapitálových trhov a iných zainteresovaných skupín neustále rastú. To je dôvod na zvyšovanie úrovne dobrej správy a riadenia spoločnosti a na posilňovanie atribútov spoločensky zodpovedného podnikania. V prípade rodinných firiem je tzv. Family Governance citlivá téma, pretože ide o riešenie rodinných záležitostí. Väčšina rodín počas rastu podniku zistí, že je potrebné formálne prerokovať plánovanie a správu majetku, transfer vedenia či spravodlivé rozdelenie rolí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú vhodným nástrojom rodinné rady alebo formálne zvolávané rodinné stretnutia.

Amrop Jenewein pomáha klientom budovať akcieschopné správny orgány, ktoré im umožňujú zvyšovať svoju efektivitu a dosahovať požadované výsledky:

  • Leading Boards
  • – na úrovni štatutárnych orgánov a tých, ktorí spravujú organizácie, sa musí začínať skutočná transformácia na agilnú organizáciu, a preto im pomáhame s nastavením:

    • úloh a zodpovedností
    • optimálnej štruktúry a zloženia
    • efektívnymi procesmi a neustálym rozvojom
    • posilnenia osobnej integrity a zodpovednosti