Amrop Jenewein vníma narastajúci dopyt po inej úrovni riaditeľov a štatutárov organizácií. Úloha CEO a je čoraz viac pod drobnohľadom verejnosti a regulátorov. Reformy v oblasti dobrej správy spoločností a narastajúca komplexnosť riadených štruktúr zvyšujú tlak na výkonnosť riaditeľov organizácií, a teda aj na nároky, ktoré sú na nich kladené v okamihu hľadania i počas nasledujúceho obdobia. Naša CEO & Board Practice je vybudovaná na schopnosti zrealizovať projekty na najvyšších úrovniach riadenia a na schopnosti partnersky radiť riaditeľom a štatutárom organizácií v komplexných záležitostiach s priamym vplyvom na ich biznis získanými dlhoročnými skúsenosťami s riešeniami v oblasti Board Consulting Services.

Úloha najvyšších výkonných riaditeľov v podobe maximalizácie zisku a budovania dlhodobo úspešných organizácií sa síce nemení, avšak podmienky, v akých sa snažia uspieť, sa menia dramaticky. Nielen klasické ekonomické cykly, ale aj globalizácia, narastajúca neistota v spoločnosti, znížená predpovedateľnosť prostredia, ťažko odhadnuteľné externé vplyvy, zmeny v regulácii, nástup nových technológií i zmena očakávaní nastupujúcich generácií zamestnancov sú faktormi, ktoré ovplyvňujú úspech CEO. Narastajúcej komplexnosti dokážu spoločnosti čeliť voľbou správneho lídra postaveného do čela spoločnosti, ktorého podporujú vhodne zložené orgány spoločností. Kompozícia predstavenstva a dozornej rady z hľadiska skúseností jej členov a vhodnej diverzity môže byť práve rozhodujúcim faktorom pre úspech organizácie.

Aj preto sa v rámci tejto špecializácie Amrop Jenewein zaoberá viacerými témami:

  • výber CEO/COO
  • výber členov predstavenstva a dozornej rady
  • výber členov správnej rady
  • výber prípadných neexekutívnych členov orgánov spoločností
  • zloženie a štruktúra orgánov spoločností
  • odmeňovanie členov orgánov spoločností
  • programy plánovaného nástupníctva na pozíciu CEO
  • zavádzanie systému dobrej správy spoločnosti (Corporate Governance)
  • hodnotenie fungovania orgánov spoločností a prínosu jednotlivých členov

 

Naša CEO & Board Practice využíva skúsenosti seniorných konzultantov, ktorí sami majú skúsenosti s pôsobením vo viacerých riadiacich a štatutárnych rolách a ktorí disponujú bohatými znalosťami špecifických podnikateľských modelov využívaných v rôznych sektoroch. Tieto skúsenosti sú neoceniteľné pri realizovaní rozhodnutí na tejto funkčnej úrovni i pri realizovaní vyhľadávaní na vrcholové pozície.

Igor Šulík