Ak sa firme menej darí, mnohí majitelia či manažéri ako prvé znižujú, resp. úplne škrtajú výdavky na viaceré benefity. Často medzi ne patrí organizovanie rôznych vzdelávacích, teambuildingových a iných voľno časových aktivít. Tento krok je vzhľadom na menej či viac nepriaznivú situáciu pochopiteľný a z ekonomického hľadiska jednoznačne racionálny a odôvodniteľný, avšak na druhej strane si treba uvedomiť aj to, že pozitívne účinky takýchto aktivít sú práve v menej prajných časoch potrebnejšie a efektívnejšie než v období prosperity, úspechov a rastúcich ziskov. Tie sú totiž samy o sebe dostatočným motivačným faktorom a hnacím motorom jednotlivcov i tímov. Teambuildingové a outdoorové tréningy a aktivity (na sklonku roka viac ako aktuálne) sú predovšetkým pre vrcholový manažment významným nástrojom na komunikovanie stratégie, vízie, firemnej identity a firemnej kultúry, cieľov, úloh, zmien do vnútra tímov aj organizácie. Pomáhajú zážitkovým spôsobom implementovať novinky a zmeny a uľahčiť ich prijatie zamestnancami. Ich podcenenie môže mať pre organizácie a ich tímy fatálne následky.

Vo všeobecnosti možno pri tomto druhu nefinančných benefitov hovoriť o dvoch hlavných okruhoch – o indoorových a outdoorových manažérskych tréningoch a o teambuildingových aktivitách.

Manažérske tréningy sú viac formálne a majú jasne stanovené ciele – t. j. sú zamerané na rozvoj určitej oblasti (obchodné zručnosti, komunikačné schopnosti, vyjednávacie techniky, vedenie ľudí a pod.) prostredníctvom zážitku – konkrétnej hry, praktickej skúsenosti. V praxi to znamená, že ich účastníci hrajú hru, ktorá má jasne stanovené pravidlá a kontrolovaný priebeh. Základným a kľúčovým krokom je presné definovanie cieľovej skupiny a cieľov firemnej hry – z toho vychádza zostavovanie jej obsahu (program a programové prostriedky) a výstupov (rozbor, spätná väzba, meranie úspešnosti). Manažérske tréningy sú vedené odborníkmi, ktorí počas hry pôsobia ako pozorovatelia, hodnotitelia a následní osobní tréneri účastníkov. Často sa organizujú v inom ako firemnom prostredí a môžu sa využívať ako hodnotiace alebo výberové nástroje. Pokiaľ ide o efekt, každý účastník by mal z tohto typu tréningu odísť s dobrým pocitom. Taktiež by sa mal niečo dozvedieť o sebe a vlastných manažérskych zručnostiach a schopnostiach, na ktoré bola hra zameraná. Manažéri sa totiž učia cez prežitú skúsenosť a cez nadstavbové učenie, ktoré je založené na ich vlastných skúsenostiach. A, samozrejme, nemožno zabudnúť na fakt, že by účastník mal zistiť, ako sa mu podarilo zvládnuť často netradičné výzvy a ako môže svoje zručnosti a schopnosti zlepšiť. Ďalším žiaducim a očakávaným efektom je spoznanie ostatných účastníkov – kolegov, ktorí sa do firemnej hry zapojili – a následné zlepšenie pracovnej atmosféry, tímovej spolupráce a pod.

Teambuildingové aktivity sú na rozdiel od manažérskych tréningov menej formálne a hoci majú jasný cieľ – stmeliť tím, cesty na jeho dosiahnutie nie sú vždy tvrdo nalinkované. Aj keď aj tu treba poznamenať, že na Slovensku sa pod týmto pojmom chápu aj spoločenské aktivity typu – ísť po práci s kolegami na vianočný punč, čo však nie je úplne správne. Hoci teambuilding by mal byť voľnejšou, oddychovo-relaxačnou aktivitou, mal by v sebe rovnako ako manažérsky tréning niesť určité posolstvo a jeho účastníci by si z neho mali odniesť o niečo viac ako „len“ dobrý pocit z príjemného zážitku. Aktivity tohto typu sú vhodné na rozvoj strategického plánovania, zvládanie stresových situácií, riešenie problémov a manažment času, vyniknutie lídrov a posilnenie dôvery v tíme. Takže, pokojne sa vyberte po práci na vianočné trhy, avšak zároveň si na rok 2019 starostlivo naplánujte zopár cielene naprojektovaných tréningových i teambuildingových aktivít. Čas zberu úrody určite príde!
Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner, Amrop