Ukázať sa v čo najlepšom svetle pred potenciálnym zamestnávateľom je snahou všetkých uchádzačov o voľné pracovné miesto. Veľa informácií dokáže poskytnúť pracovný posudok a referencie, avšak pri profesionálnom prístupe k procesu výberu a vyhľadávania ide o zdroje, ktoré treba overiť jasne definovanými a overenými postupmi. K téme sa vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Zlého hodnotenia pri odchode z práce sa nemusíte obávať. Dobrý profesionál odhalí, ak vám chceli poškodiť


Keď odchádzate z práce, zamestnávateľ vám môže vystaviť pracovný posudok. Alebo tak môže urobiť napríklad po roku od nástupu do práce. Posudok by vám mal pomôcť pri smerovaní kariéry alebo pri získavaní nového miesta.

Viete, že až 80 percent posudkov je povrchných, plytkých a príliš všeobecných? Toto sú posledné výsledky prieskumov v praxi, s ktorými sa často stretávajú budúci zamestnávatelia a personálne agentúry. Máte obavy, aby vám v posudku zamestnávateľ neuviedol niečo, čo vám poškodí v kariére? Čo ak je firma voči vám zaujatá a nezhodnotí vás správne?


Čas na zmenu

Hovorí sa, že každý by mal zopárkrát v živote zmeniť pracovné miesto. Ak ešte pre vás nenastal ten správny čas, uvažujte, ako môžete vyťažiť zo súčasnej pozície čo najviac a pomôcť si v budúcnosti. Jedna z možností, ktorá sa vám priam ponúka zo zákona, je pracovný posudok. Dobrú službu vám urobia aj referencie, na ktoré by ste mali myslieť, ešte kým pracujete vo firme. Robte preto dobre svoju prácu a budujte si kontakty. Pracovný posudok vám nemusia vystaviť len pri odchode zo zamestnania, ale aj počas jeho trvania.

„Medzi povinnosti vedúcich zamestnancov a manažmentu patrí aj vyhotovovanie posudku o pracovnej činnosti," hovorí Igor Habaník, obchodný a marketingový riaditeľ z personálno-poradenskej spoločnosti EMCI v Bratislave. „Ak o tento posudok ako zamestnanec požiadate, je zamestnávateľ povinný vám ho do 15 dní vydať. V zákone nie je určená nijaká povinnosť automaticky vám vydať posudok vždy, keď končíte pracovný pomer. Ak vám ho odmietnu vydať, môžete sa domáhať tohto práva súdnou cestou."

V niektorých firmách je dobrým zvykom dávať zamestnancom písomné hodnotenia po odpracovaní určitého času, napríklad po ročnej pracovnej dobe, a tak napomôcť k ich ďalšiemu smerovaniu v kariére. Vy ako zamestnanec sa tak môžete dozvedieť viac nielen o vašich pracovných výkonoch, ale o vašich zručnostiach a vlastnostiach.


Bez zbytočných fráz

Ako má dobrý pracovný posudok vyzerať a kde sa robia najčastejšie chyby? „Mnohí zamestnávatelia uvádzajú príliš všeobecné a nič nehovoriace konštatovania typu pracoval celkom dobre, je šikovný obchodník či v kolektíve bol obľúbený," hovorí Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG - Amrop Jenewein Group v Bratislave.

Dobrý posudok by mal vychádzať najmä z vášho hodnotenia, ako ste pracovali a plnili si svoje pracovné úlohy. Určite doň nepatria fakty, ktoré sa týkajú vášho rodinného alebo osobného života. Ak ste rozvedený, máte dve nemanželské deti a manželstvo na pokraji krachu, určite by ste to v pracovnom posudku nemali nájsť. Naopak, ak ste boli iniciatívny, svedomitý a schopný riadiť či organizovať si prácu, mali by ste to v posudku objaviť. To, čo vám v ňom zamestnávateľ uvedie, považujte za dôležité, pretože neraz môže ovplyvniť rozhodnutie o vašom prijatí do novej práce.


Sklamanie z hodnotenia

„Sú typy ľudí, ktorí sa rozhodnú zmeniť život aj v staršom veku. Nemusí to byť vôbec iracionálne, pretože každá zmena obohacuje, prináša so sebou nutnosť učiť sa nové veci, a to aj staršieho človeka môže doslova omladiť. Pri obsadzovaní vyšších manažérskych postov využívame aj referencie na dotyčného človeka. Ak sú neutrálne alebo viac negatívne, pri rozhodovaní to môže, ale aj nemusí zohrať dôležitú úlohu. Ide totiž o to, že títo ľudia sú »videní«, vie sa o nich a o ich kvalitách," dodáva Igor Habaník. Neraz sa vám však môže stať, že pri novej chuti do práce a tešení sa na nové prostredie s novými ľuďmi, príde sklamanie pri čítaní hodnotenia, ktoré vám vystavil doterajší zamestnávateľ.

Čo teda robiť v prípade, ak máte obavu, že pracovný posudok či referencie budú použité ako nástroj na vaše očiernenie? „Občas sa stáva, že ak sú na pracovisku naštrbené vzťahy, môže byť pracovný posudok tendenčný alebo nie úplne zodpovedajúci skutočnosti. Pri profesionálnom prístupe nie je smerodajné to, čo kandidát priniesol, povedal alebo napísal. Overovaním referencií a zázemia možno lepšie rozpoznať kandidáta prostredníctvom názorov ľudí, ktorí s ním pracovali alebo prišli do styku," dodáva Radomír Mako.


Profesionál pravdu odhalí

Overiť si dôležité fakty a informácie nie je teda pre odborníka nijaká prekážka. Radomír Mako tvrdí: „Presnými postupmi overovania referencií možno odhaliť skutočné pozadie vecí vo vašej firme, čo v podstate vylučuje možnosť, že by o vašej kariére mohol rozhodnúť pracovný posudok napísaný zámerne nepravdivo alebo poškodzujúco."

Čo však môžete robiť s posudkami, ktoré ste dostali ešte pred niekoľkými rokmi? Ak ste ako zamestnanec pracovali napríklad v štátnej správe a teraz sa pohybujete v marketingu, môže sa zdať, že posudok z predchádzajúceho zamestnania je úplne zbytočný. Mako si myslí, že ani staršie pracovné posudky by sa nemali ignorovať, pretože to o vás dotvára pravdivú mozaiku o tom, ako ste kariérne rástli. „Keďže ľudia sa vyvíjajú, pracujú na sebe a na svojom pracovnom štýle, zodpovedného manažéra alebo konzultanta by nemali až tak zaujímať príliš staré pracovné posudky. Ak pracovný posudok nehovorí o tom, čo by mohlo byť zaujímavé pre potenciálneho zamestnávateľa, možno ho do istej miery považovať za nepodstatný. Kým staršie posudky vypovedajú o tom, aký ste boli, súčasný posudok prezrádza, aký ste práve teraz, aj to, kam smerujete."

Podľa Maka je z pohľadu zamestnávateľa dôležité nevynechať akúkoľvek informáciu, pretože aj vďaka nej si môže o vás vytvoriť čo najvernejší obraz. „Ak im ako kandidát túto informáciu dopredu poskytnete, svedčí to o vašom poctivom prístupe, zodpovednom a korektnom postupe počas vašej kariéry. Preto je dôležité otvorene hovoriť o svojich silných stránkach, aj o oblastiach, v ktorých sa ešte len rozvíjate."


Aký je rozdiel medzi posudkom a referenciou

Pracovný posudok
 • Vo väčšine prípadov sa vytvára pre človeka, ktorý je interným zamestnancom firmy.
 • Na rozdiel od referencií neslúži len v okamihu odchodu od bývalého zamestnávateľa. Ide o zhodnotenie zamestnanca a jeho pôsobenia na danom pracovnom mieste.
 • Zvyčajne ho pripravuje nadriadený pre podriadeného.
 • Býva hĺbkovo štruktúrovaný a obvykle má písomnú formu.
 • V prípade odchodu k inému zamestnávateľovi si zamestnanci zvyčajne vyžadujú vypracovanie záverečného pracovného posudku.
 • Takýto záverečný posudok bude mať zhutnenú formu, v ktorej sa veľmi často používajú zvyčajné formulácie a vety, ktoré treba vedieť správne čítať.
 • Pomocou neho si zamestnanec hľadá ďalšie uplatnenie na trhu práce a používa ho podľa vlastných možností alebo predstáv.

Referencie
 • Píše ich sám kandidát - uchádzač o pracovné miesto. Uvádza ich v závere životopisu pod hlavičkou referencie (meno, spoločnosť, pracovná pozícia a telefónne číslo).
 • Zvyčajne bývajú tri až štyri, niekedy ich však môže byť aj podstatne viac.
 • Kandidát sa ich prostredníctvom odvoláva na ľudí, ktorí by mohli potenciálnemu zamestnávateľovi alebo poradenskej spoločnosti podať informácie o jeho pracovnom štýle, nasadení, komunikácii a podobne.
 • Referencia býva málokedy štruktúrovaná. Najčastejšie sa získava telefonicky alebo osobným stretnutím s človekom, ktorý povie, čo si o kandidátovi myslí, alebo čo predpokladá, že by mohlo byť v danej situácii dôležité.
 • Jednou z výhod referencií je 360-stupňové získavanie, v rámci ktorého sa informácie o kandidátovi nezískavajú len od nadriadeného, ale aj od podriadeného, kolegu, externého partnera a podobne.
 • Pri kvalitnom zvládnutí spôsobu jej získania sa možno vďaka nej dozvedieť viac nielen o pracovných výkonoch kandidáta, ale aj o mnohých jeho ďalších pracovných zručnostiach a osobnostných vlastnostiach.

Zdroj: AJG - Amrop Jenewein Group, Bratislava


Ako čítať „tajné" kódy pracovného hodnotenia

Konštatovanie Skutočný význam
Snažil sa plniť zverené pracovné úlohy Jeho výkony neboli dostatočné
Všetky zadania náležite vybavoval Je byrokrat, ktorý nevyvíja nijakú iniciatívu
S nadriadenými vychádzal dobre Ide o človeka, ktorý sa ľahko prispôsobí
Vďaka presnosti bol dobrým vzorom V každom ohľade ide o neschopného človeka
Pracoval v rámci svojich schopností Robil, čo mohol, ale nebolo toho veľa
Všetky úlohy vybavoval usilovne a so záujmom Bol snaživý, nie však mimoriadne zdatný

Zdroj: AJG - Amrop Jenewein Group, Bratislava