V súvislosti so snahou nájsť vnútorné rezervy vlastného fungovania sa do popredia čoraz častejšie dostáva aj otázka dobrej správy spoločnosti, takzvané Corporate Governance, a jej hlavný nositeľ-správne orgány. O význame a prínose hodnotenia ich výkonov píše Igor Šulík, partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Prínos hodnotenia výkonu predpokladá jasný cieľ a vhodný prístup


Mnohé organizácie v súčasnosti hľadajú vnútorné rezervy vlastného fungovania. Ich manažéri venujú veľa času a energie, aby našli najlepšie spôsoby na optimalizáciu v rôznych oblastiach.

Veľká pozornosť tradične patrí sféram, ako sú vnútrofiremné procesy alebo efektívnosť ľudských zdrojov, ktoré sú dôležité na udržanie konkurencieschopnosti.

Do pozornosti sa čoraz častejšie dostáva aj otázka dobrej správy spoločnosti, takzvané Corporate Governance, a jej hlavný nositeľ - správne orgány (správna rada v anglo-americkom modeli a predstavenstvo a dozorná rada v kontinentálnom modeli).


Vybalansovaný tím

Efektívne a kvalitne fungujúce správne orgány spoločnosti prispievajú rozhodujúcou mierou k jej úspechu, k zvýšeniu transparentnosti a z pohľadu investorov k návratnosti vloženej investície.

Práve nedostatky v správe spoločností a vo fungovaní ich správnych orgánov viedli k pádom spoločností, ako ukazuje prípad Enronu či WorldComu, alebo k zvyšenému záujmu o otázky dobrej správy spoločnosti.

Správne orgány sa dostávajú pod drobnohľad ako ešte nikdy predtým a otázka ich nezávislosti, integrity a efektívnosti je v centre záujmu akcionárov i ostatných na spoločnosti zainteresovaných skupín.

Dobrá správa v praxi. Úspešné správne orgány s jasne definovanými úlohami a zodpovednosťami vedú spoločnosť takým spôsobom, pri ktorom neustále vyhodnocujú rôzne parametre: obchodný model a stratégiu, výkonnosť, úroveň a spôsob vedenia, líderstvo.

Cieľom tohto prístupu je dosahovať stále zlepšovanie. Najlepšie správne orgány nie sú len zoznamom prominentných osobností, ale sú vhodne vybalansovanými tímami ľudí s rozličnými schopnosťami, znalosťami a skúsenosťami, ktoré spoločnosť využíva na dosahovanie strategických cieľov.


Hodnotenie výkonu

Podobne ako mnohé iné procesy sa aj spôsob fungovania správnych orgánov začína podrobovať hodnoteniu (Board Review) s cieľom zlepšovať správu spoločnosti. Výkon pravidelných hodnotení sa postupne štandardizuje, a to buď vo forme odporúčaní najlepších praktík v oblasti Corporate Governance alebo priamo v požiadavkách niektorých organizácií na výkon ich správy.

Napríklad od všetkých firiem kótovaných na NYSE burze sa vyžaduje, aby sa ich orgány minimálne raz ročne podrobili hodnoteniu fungovania. Podobnú požiadavku kladie aj Higgsova správa o neexekutívnych riaditeľoch vo Veľkej Británii. Hodnotenie výkonu správnych orgánov je jedným z účinných spôsobov, pomocou ktorých možno dosiahnuť vyššiu zodpovednosť a efektivitu.

Pri použití vhodných nástrojov môže priniesť viacero žiaducich efektov: vyššiu zodpovednosť správnych orgánov a efektívnejší výkon jej správy, lepšiu tímovú dynamiku a komunikáciu v rámci správnych orgánov, jasnejšie vymedzenie úloh a zodpovednosti ich jednotlivých členov, zhodnotenie silných stránok existujúceho stavu a príležitostí na zlepšenie, zlepšenie vzťahov medzi správnymi orgánmi spoločnosti a jej vrcholovým manažmentom.


Spätná väzba

Získavanie spätnej väzby na výkonnosť správnych orgánov prostredníctvom formalizovaného procesu hodnotenia núti správne orgány cielene sa venovať zhodnocovaniu vlastného fungovania a hľadaniu spôsobov, ako zlepšiť správu spoločnosti na úrovni jej správnych orgánov. Zameraním hodnotenia na fungovanie správneho orgánu ako tímu možno dosiahnuť, že si jeho jednotliví členovia lepšie uvedomia dôležitosť tímovej práce.

Hodnotenie tímového výkonu zvyčajne vedie k potrebe zhodnotiť aj úlohy, zodpovednosti, prínos a výkon jednotlivých členov. Súčasťou komplexných hodnotení tak následne bývajú aj individuálne hodnotenia.

Kým hodnotenie výkonu daného orgánu ako celku vo všeobecnosti prijímajú jeho členovia ľahšie, individuálne hodnotenia sa stretávajú s menším pochopením. Jednotliví členovia správnych orgánov sa totiž len neradi púšťajú do kritizovania výkonu svojich kolegov.

V každom prípade komplexné hodnotenie, t.j. hodnotenie orgánu ako tímu a jeho jednotlivých členov individuálne, prináša ucelený pohľad na fungovanie správnych orgánov spoločnosti a vytvára predpoklady na zlepšenie v nasledujúcom období.


Vhodný mix

Efektívne hodnotenie výkonu správnych orgánov spoločnosti vyžaduje správnu kombináciu vhodného načasovania, obsahu, procesu a účastníkov. Zvyčajne sa takéto hodnotenie robí raz ročne, v niektorých prípadoch sa môže uskutočniť aj v polročnej periodicite. Hodnotiaci proces je vhodné realizovať na začiatku fiškálneho roku, keď si členovia správneho orgánu ustanovujú ciele, ktoré budú hodnotiť na konci nasledujúceho obdobia.

Je dôležité, aby zvolili optimálne množstvo parametrov a cieľov. Pri príliš malom počte hrozí, že niektoré dôležité oblasti prehliadnu.

Pri veľkom počte zasa existuje riziko, že nastane zmätok v prioritách. Zvyčajne sa volí optimálna kombinácia: stabilný súbor základných výkonových parametrov s premenlivými na zlepšenie zameranými úlohami.

Po zadefinovaní parametrov a oblastí hodnotenia nasleduje zber individuálnych hodnotení prostredníctvom dotazníkov šitých na mieru a dôverných individuálnych rozhovorov s jednotlivými členmi správneho orgánu.

Sumárne zistenia sa následne prerokúvajú na spoločnom zasadaní správneho orgánu, kde sa prijímajú rozhodnutia k budúcemu fungovaniu. Je užitočné, ak sú pri hodnotení výkonu správneho orgánu k dispozícii aj údaje sumarizujúce pohľady na jeho fungovanie aj zo strany iných skupín zainteresovaných na fungovaní spoločnosti.

Hodnotenie výkonu správneho orgánu sa môže uskutočniť aj len v réžii jeho členov formou vlastného sebahodnotenia, pri ktorom rozhodujúcu rolu zohráva predseda daného orgánu. Častejšie na základe mnohých odporúčaní tento proces moderuje a riadi externý konzultant, ktorý prináša nezávislý objektivizujúci pohľad.

Zaangažovanie externého moderátora je cenné najmä v obdobiach, keď nie je nastavený systém pravidelných hodnotení, keď je potrebné definovať obsah i formy takého hodnotenia a keď v danom orgáne nie je nikto, kto má z predchádzajúceho obdobia skúsenosť s takýmto typom hodnotenia.


Maximalizácia prínosov

Dobre naplánované a dobre uskutočnené hodnotenie správneho orgánu spoločnosti, ktoré zohľadňuje jej kultúru, stanovy, štatúty orgánov, organizačné a rokovacie poriadky a iné na spôsob výkonu jej správy vplývajúce dokumenty, môže odhaliť to, čo brzdí optimálny výkon.

Identifikovanie a riešenie problémov a zadefinovanie správnych úloh a zodpovedností jednotlivých členov správneho orgánu môže priniesť výrazné benefity nielen samému orgánu, ale aj spoločnosti a jej akcionárom.

Spoločnosti a s nimi aj ich správne orgány sa vyvíjajú. Bez neustáleho skvalitňovania vlastného fungovania a sebareflexie vlastnej činnosti hrozí, že správne orgány ustrnú a nebudú flexibilne reagovať na potreby spoločnosti v meniacom sa trhovom prostredí.

Dynamické správne orgány s reálnym záujmom o spoločnosť sa môžu stať kľúčovou konkurenčnou výhodou. Profesionálne realizovaný proces hodnotenia výkonu správnych orgánov spoločnosti (Board Review) sa môže stať rozhodujúcim nástrojom na ich posun práve týmto smerom.

Autor je partner poradenskej skupiny AJG - Amrop Jenewein Group a líder pracovnej skupiny pre Services for Boards v oblasti strednej a východnej Európy (CEE).