V digitálnom svete poháňanom vyspelými technológiami môže byť dobré meno firmy (aj ako zamestnávateľa) zničené doslova v okamihu. Hodnota manažmentu riadenia vzťahov s rôznymi záujmovými skupinami z externého aj interného prostredia je preto pre top manažment dôležitá a strategická. Odporcovia, nepriatelia či hejteri sú čoraz odvážnejší a prefíkanejší, regulačné rámce tesnejšie, verejná mienka citlivejšia a spotrebitelia a zamestnanci náročnejší. Strategickými inšpicientmi a ochrancami dobrého mena a firemnej reputácie sú ľudia pôsobiaci zväčša na pozíciách Chief Communications & Public Affairs Officers, resp. Corporate Affairs Manager.

Organizácie a ich riadiace či majiteľské štruktúry oveľa častejšie čelia náročnosti, početnosti, transparentnosti a komplexnosti komunikácie smerom k širokej a diverzifikovanej variete cieľových skupín – tzv. stakeholderov. To si vyžaduje profesionálov z prostredia Communications & Public Affairs/Corporate Affairs, ktorí sú schopní rozvíjať komunikačné stratégie a obhajovať konanie organizácie nielen voči spotrebiteľom, obchodným partnerom, majiteľom a investorom, ale aj voči spoločnosti, štátu, vláde, regulátorom, záujmovým združeniam alebo profesijným organizáciám vždy v súlade s podnikateľskou stratégiou a za účelom udržateľnosti na trhu.

Na toto poslanie sú žiadaní experti, ktorí dokážu predvídať výzvy spoločenského, regulačného, politického i podnikateľského prostredia, ochraňovať a zintenzívňovať reputáciu a dobré meno organizácie. Zároveň sú schopní zvyšovať vplyv cez nachádzanie nových možností na vedenie dialógu so stakeholdermi z interného a externého prostredia práve v oblastiach, kde verejná mienka naráža na podnikateľské ciele. Rôznorodosť stakeholderov predstavujú dodávatelia, zákazníci, zamestnanci, rôzne komunity, médiá, štátna a verejná správa, záujmové združenia, úrady, profesijné organizácie, odbory, medzinárodné organizácie, európske organizácie a subjekty, atď.

Dnešní lídri z oblasti Communications & Public Affairs sú najčastejšie na C-úrovni alebo sú súčasťou vrcholového manažmentu. Predstavujú skvostnú synergiu s Trusted Advisor (dôveryhodný poradca), ktorý je funkčným expertom a partnerom pre biznis s globálnou orientáciou. Experti v oblasti Communications & Public Affairs majú poradenskú a integračnú rolu a sú pevnou súčasťou najvyššieho vedenia. Ich kompetencie musia byť skvelou kombináciou IQ a EQ, strategického myslenia, podnikateľského zmýšľania a obrovskej adaptability. S ohľadom na rozvoj digitalizácie, technológií a nových médií nestačí, aby boli technicky, komunikačne a procesne zdatní, musia byť empatickými a trpezlivými diplomatmi schopnými nazerať na veci s podnikateľskou bystrosťou a z perspektívy mnohých stakeholderov (360-stupňová perspektíva), v 4D obraze, vedieť ovplyvňovať a presviedčať, mať energiu a nadšenie z neustálej zmeny či pracovať s angažovanosťou zamestnancov aj zákazníkov, aby ochránili reputáciu a posilnili dobré meno firmy na trhu.

Amrop Jenewein expertízou v oblasti Communications & Public Affairs pokrýva tieto funkčné špecializácie:

 • Corporate Brand
 • Corporate Communication
 • Corporate Social Responsibility
 • Crisis and Issues Management
 • Employee Engagement
 • Executive Communications
 • Government/Public Affairs
 • Internal Communication
 • Investor Relations
 • Media Relations
 • Public Policy
 • Public Relations
 • Regulatory Development
 • Social Media Engagement
 • Thought Leadership

 

Dôležité: Mať uveriteľné posolstvo akceptované a atraktívne pre širokú verejnosť, komunikované zo spoľahlivého zdroja a rôznymi médiami s ohľadom na cieľovú skupinu, a príbeh, ktorý zaujme.

Organizácie omnoho viac ako kedykoľvek predtým potrebujú dobre nastavenú a autentickú komunikačnú stratégiu, ak si chcú vydobyť postavenie v tzv. VUCA svete a v súvislosti s mnohými horúcimi témami aj v ohľade na ich spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Podnikatelia čelia výzvam v oblasti komunikácie na mnohých frontoch od tém, o ktoré je veľký záujem v tradičných médiách (TV, tlač a pod.), až po témy blogerov a influencerov na poli sociálnych sietí a internetových médií. Firemná komunikácia musí byť strategicky tvorená interakciou biznisových aj komunikačných profesionálov prostredníctvom efektívneho využitia rôznorodých typov médií a komunikačných kanálov. Vodcovské a strategicky mysliace firmy transformujú svoje Corporate Affairs oddelenia prostredníctvom využitia nových technológií a komunikačných stratégií, aby odovzdávali posolstvá rýchlejšie a efektívnejšie a infiltrovali ich do myslí a sŕdc interných a externých stakeholderov.

Firemné posolstvo musí byť konzistentne formulované a šírené a netreba podceniť skutočnosť, že tradičné formy komunikácie sa dramaticky zmenili s ohľadom na technologickú vyspelosť, nové sociálne médiá a správanie sa zákazníkov, časopriestor zásahu zákazníkov, zamestnancov či širšej verejnosti. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Skype, Viber, WhatsApp, Wechat, KakaoTalk, Kik sú len stručným vymenovaním kanálov, ktoré zmenili dynamiku a povahu komunikácie a to, ako často, kde a akým spôsobom je posolstvo rozširované a prijímané. Communications & Public Affairs Officers lídri musia byť expertmi na multimédiá a sociálne siete. Zároveň si musia uvedomovať, že tlačové správy, stanoviská a tzv. white papers sú dnes „out“. Najlepšou obranou je pripravený a načasovaný „útok“. Komunikační profesionáli musia správne nastaviť, vytvárať a anticipovať výzvy s ohľadom na cieľové skupiny radšej ako reagovať na aktivity konkurentov na trhu hľadaním jedinečnej a citlivej hranice medzi propagáciou produktu, služby, značky, firemnej filantropie či zamestnaneckých výhod a autentickou komunikáciou.

Amrop Jenewein poskytuje plnohodnotné a diverzifikované poradenské riešenia zohľadňujúce potreby poznania, nájdenia, pritiahnutia, zhodnotenia, udržania a rozvoja špecifických talentov s expertízou v oblasti Communications & Public Affairs prostredníctvom variety poradenských riešení Executive Search, Strategic Talent Acquisition, Executive Coaching, kompetenčne zamerané (Competency Based) Assessments, Career Management a Succession Planning. V Amrop Jenewein dokážeme byť vaším dôveryhodným partnerom, ktorý vie odhaliť a motivovať komunikačných lídrov budúcnosti.

Ladislava Molnárová