Amrop Jenewein tím profesionálnych konzultantov využíva štruktúrovaný prístup k Executive Search na základe jasných znalostí o danom sektore, aktívnej prítomnosti na trhu, poznania kľúčových hráčov i najnovších trendov a vďaka networkingu na najvyššej úrovni. Naša znalosť a prax sú spojené tak, aby vyhovovali rôznorodým požiadavkám – od obrovských korporácií až po najmenšie rodinné podniky. Naši konzultanti pre oblasť Consumer, Retail & Agribusiness poskytujú kvalifikované poradenstvo zamerané na získavanie talentov a umožňujú spoznať a motivovať lídrov na C úrovni, ktorí vyhovujú jedinečnej kultúre, štruktúre, obchodným a strategickým cieľom jednotlivých subjektov pôsobiacich v tomto sektore.

Nové technológie, internet, Omnichannel Retail, zmeny trhovej sily a neustále sa meniace spotrebiteľské správanie i poznanie CX menia definíciu úspechu v sektore Consumer, Retail & Agribusiness. Naše poradenské služby v oblasti Retained Executive Search poskytujeme pre tieto oblasti:

  • Consumer Products
  • Retail
  • Travel, Hospitality & Leisure
  • Sports
  • Agribusiness

 

Consumer Products & Retail
Makroekonomické ukazovatele v CEE regióne vytvárajú atraktívne prostredie na rozvoj tohto sektora. CEE región je pre oblasť Consumer Goods & Retail atraktívny aj z pohľadu potenciálne sa zvyšujúcej spotreby najmä v krajinách ako Česká republika, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko. Spotrebiteľský a maloobchodný sektor čelí obrovským výzvam, možnostiam a príležitostiam, ktoré predstavuje predovšetkým rastúci disponibilný príjem spotrebiteľov. Zvyšuje sa využite mobilných a on-line kanálov. Moderný trh a jeho kanály sa agresívne rozvíjajú, prevažne diskonty, ktoré vytlačili tradičné obchodné prevádzky prevažne s nepotravinovým tovarom. Spotrebitelia viac míňajú, cenia si hodnoty a značky. Technológie, internet, využívanie smartfónov, IoT, Virtual Reality, Augmented Reality, Artificial Intelligence či nové možnosti platieb menia nákupné správanie a zvyklosti spotrebiteľov.

Dôležité: Cena prestala byť jedinou konkurenčnou výhodou. Hodnota za peniaze, zážitok z nakupovania, kvalita, technológie a značka sú atribúty spotrebiteľského správania. On-line priestor a eshopy naberajú na ešte väčšej intenzite. Určite platí „retail goes to etail“.

Naše rozsiahle skúsenosti zahŕňajú moderný aj tradičný trh, obchodné domy a špecializované obchody, MLM maloobchodníkov so spotrebným tovarom, potraviny, nepotravinové reťazce, lekárne, módny tovar a oblečenie, luxusný tovar vrátane ecommerce riešení/prevádzkovateľov.

Consumer & Retail spoločnosti čelia zvyšujúcim sa požiadavkám akcionárov, vysokému apetítu Private Equity firiem, on-line konkurencii, novým možnostiam v oblasti Supply Chain & Distribution i neustálej zmene či už v oblasti spotrebiteľského správania alebo meniaceho sa regulačného rámca na jednotlivých trhoch. Ak obchody/predajne sú v smartfónoch spotrebiteľov, maloobchodné spoločnosti musia radikálne prehodnotiť pridanú hodnotu svojich produktov, silu značky a lojalitu k nej. Amrop Jenewein klientom pomáha identifikovať špičkové externé talenty i pri podpore a rozvoji vedúcich pracovníkov v rámci aktuálnej organizácie, ktorí zvládnu tieto výzvy. Pretože naši konzultanti pochádzajú priamo z Consumer & Retail segmentu a pracovali v tomto sektore na exekutívnych pozíciách, presne chápu, čomu čelia naši klienti.

Bez ohľadu na to, v akej fáze životného cyklu sa organizácia či produkt nachádza, schopnosť prilákať, rozvíjať a udržiavať najlepších ľudí je pre dlhodobý úspech rozhodujúci. Lídri zajtrajška v sektore Consumer & Retail musia byť smart v tom ako viesť multikultúrne a multigeneračné tímy agilne, flexibilne a inovatívne.

Dôležité: Prostredníctvom identifikácie správnych lídrov pomáhame organizáciám od veľkých korporácií až po najmenšie rodinné firmy vytvárať a upevňovať dlhotrvajúce vzťahy s novými, zatiaľ nevyužitými zákazníckymi segmentmi.

V dynamickom svete internetu a moderných technológií, keď sa veľké nákupy dejú jedným kliknutím či potvrdením v smartfóne, sa obchodníci veľmi rýchlo menia z lokálnych na globálnych. Virtuálna realita, umelá inteligencia, Big Data, IoT, znižujúce sa náklady, zvyšujúca sa produktivita, nové trhy, nové ponuky reflektujúce zmeny spotrebiteľského správania a poznanie digitálnej zákazníckej skúsenosti je to, čo v tejto oblasti odlišuje úspešných od neúspešných. V Amrop Jenewein chápeme príležitosti, ktoré dnešné digitálne disruptory vyvolali, a vieme, akým problémom čelia tradičné spotrebiteľské značky pri digitálnej transformácii.

Travel, Hospitality & Leisure
V oblasti cestovného ruchu a trávenia voľného času sa ponúkajú obrovské možnosti. Zvýšené využívanie nových technológií, mobilných zariadení a aplikácií spôsobilo v tomto odvetví revolúciu – a noví hráči ako booking.com, splendia.com či Airbnb vyzvali tradičných hráčov v oblasti cestovného ruchu, reštauračných služieb a voľného času, aby zmenili a inovovali svoje služby a starostlivosť o zákazníka.

Naši konzultanti pre oblasť cestovného ruchu, reštaurácií, pohostinstiev (HoReCa) a voľného času ponúkajú hlboké znalosti a celú sieť kontaktov v širokom spektre mestských či horských hotelov a letovísk, kúpeľov, rekreačných rezortov, kasín, výletných lodí, reštauračných služieb i služieb cestovných agentúr v on-line či off-line prostredí.

Posledné roky boli vzrušujúcim obdobím a priniesli veľké možnosti pre cestovateľov aj pre poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu. Majú však organizácie správnych ľudí, aby postupovali premyslene a konali strategicky a vedeli agilne reagovať na zmeny? Pribudol veľký výkričník – ochorenie COVID-19, ktoré v oblasti cestovného ruchu spôsobilo rekordný pokles a prinieslo dramatické zmeny a drastické opatrenia. Aký bude svet cestovania a trávenia voľného času po ustúpení pandémie a zvoľnení obmedzení? Aké zmeny nás čakajú v poskytovaní služieb cestovného ruchu, čo čaká letecké spoločnosti? Aká je budúcnosť HoReCa biznisu?

Sports
V oblasti športu a športových organizácií sa pohybujú nemalé finančné prostriedky, avšak manažérov a lídrov so skúsenosťami alebo s orientáciou na šport je veľmi málo. Súčasne rastie dopyt po športových zariadeniach a zvyšujú sa nároky, ktoré sú na ne kladené. A práve táto naša sektorová špecializácia môže byť pre klientov pri budovaní, rozširovaní a zdokonaľovaní služieb dôležitým zdrojom informácií a rád, ako naplniť ich podnikateľské ambície spojené so športom. Amrop Jenewein tím konzultantov a odborníkov pomôže s identifikáciou, so zhodnotením a s motiváciou manažérov pre oblasti personálneho riadenia a zabezpečenia športových subjektov či už v domácom i v medzinárodnom prostredí športových klubov, organizácií, asociácií či združení.

Dokážeme personálne zabezpečiť súkromný športový klub, komplexný športový areál či fitnes centrum a následne zorganizovať jeho činnosť, koordinovať technický (trénerov) aj administratívny personál. Pomáhame budovať organizačné tímy, ktoré stoja za úspechom športového klubu či zariadenia, či už pre vlastníkov športového klubu alebo podnikateľom v oblasti oddychu, rekreácie a športu.

Vieme, aké je dôležité, aby športoví manažéri rozumeli oblastiam ako získavanie dotácií a grantov, tvorba rozpočtov či vytváranie smerníc a stanov rôznorodých športových a voľnočasových subjektov a inštitúcií. Naša špecializácia je zameraná na stredných a vrcholových manažérov športových klubov, športových zariadení, wellness centier, inštruktorov voľnočasových aktivít, športových trénerov, ale i ďalších odborníkov, ktorých pracovná kariéra je spojená so športom či s aktívnym trávením voľného času.

Agribusiness
Rast populácie a priemernej dĺžky života, urbanizácia a zvyšovanie príjmov obyvateľstva kladú na poľnohospodárske odvetvie vysoké nároky definované neustálym dopytom po kvalitnejších produktoch rastlinnej i živočíšnej výroby. Poľnohospodárstvo prechádza technologickou revolúciou, hlavným heslom je udržateľnosť, rozšírenie používania agrotechnológií, nastavenie pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci EÚ, ochrana životného prostredia a biodiverzita.

Veľa ľudí si pod prácou v poľnohospodárstve naďalej predstavuje polorozpadnuté maštale, vraky traktorov a skostnatené výrobné postupy. Faktom však je, že aj na Slovensku čoraz viac poľnohospodárov nasadá na vlnu digitálnej revolúcie. V čoraz väčšej miere sa uplatňujú nové technológie, a tým sa mení aj pohľad na poľnohospodárske profesie. Úspešná výmena generácií je jednou z hlavných podmienok trvalej udržateľnosti slovenského aj európskeho poľnohospodárstva. Poľnohospodári, prvovýrobcovia, spracovatelia potravín a slovenskí i zahraniční obchodníci majú záujem o taký dôležitý spoločný dialóg s vládnym sektorom.

Slovenský agrosektor je za posledné obdobie negatívne ovplyvnený nezáujmom o agropotravinárstvo zo strany štátu a verejnosti. Situáciu ovplyvňuje aj to, že na európskom trhu neplatia rovnaké podmienky na podnikanie pre všetkých poľnohospodárov a potravinárov. Slovensko výrazne zaostáva za silnými agrárnymi európskymi krajinami (napr. Nemecko, Francúzsko, atď.) vo výške štátnej pomoci a dorovnaní priamych platieb z národných zdrojov. Pracovná sila chýba naprieč celým odvetvím, či už v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe. Dôvodom úbytku ľudí z poľnohospodárstva je aj odchod zamestnancov z prvovýroby do obchodu. Možnosti sú aj v zamestnávaní zahraničnej pracovnej sily z tretích krajín. Odpoveď na starnutie a vyľudňovanie agrosektora musí čo najrýchlejšie nájsť aj Slovensko. Agrorezort pripravuje Národný strategický plán pre roky 2021 až 2027, ktorý je podmienkou čerpania európskej finančnej podpory v nasledujúcom programovom období.

Dôležité: Amrop Jenewein agrobusiness sektoroví konzultanti disponujú širokými a seniornými praktikami na získavanie talentov a strategický rozvoj lídrov. Naše hlboké a rozsiahle skúsenosti založené na spolupráci s klientmi pôsobiacimi v poľnohospodárstve v slovenskom aj európskom meradle nám poskytujú základné porozumenie a hlboký prehľad o zložitých výzvach agrotrhu.

Identifikujeme interné aj externé talenty so zručnosťami potrebnými na orientáciu a vedenie v tomto náročnom priestore. Dodávame progresívne riešenia, ktoré prinášajú výsledky – od návrhu organizačnej štruktúry cez odmeňovanie, rozvoj lídrov, hodnotenie, nástupníctvo a získavanie talentov až po retenciu zamestnancov. Zameraním na najdôležitejší asset organizácie – jej ľudí – rozvíjame vedúcich predstaviteľov v agrobiznise pre budúce generácie a pomáhame týmto lídrom dosahovať udržateľné výsledky. Naše diverzifikované poznanie pracovného trhu v agrosektore môžu využiť všetky subjekty nielen z oblasti poľnohospodárstva, prvovýroby, pestovania rastlinných plodín, chovu hospodárskych zvierat, lov a rybolovu, pestovania geneticky modifikovaných rastlín či z oblasti presadzovania ekologického poľnohospodárstva, ale aj následného umiestňovania poľnohospodárskej produkcie v maloobchode.

Našim klientom pomôžeme navrhnúť presvedčivú stratégiu v oblasti Talent Acquisition, aby prilákali a udržali vysokokvalifikovaných lídrov motivovaných pracovať v prostredí neustálej zmeny, v tzv. VUCA svete (Volatility | Uncertainty | Complexity | Ambiguity ), lídrov s obrovskou odolnosťou, ktorí tvoria kultúru inovácií a odvážnych rozhodnutí. V spolupráci s kolegami z globálneho Amropu vieme využiť širokú škálu networkingu pre rôznorodé skupiny talentov a vytvoriť skutočne funkčné kreatívne tímy pre segment Consumer, Retail & Agribusiness.

Ladislava Molnárová