Amrop si je vedomý, že k posilňovaniu regulácie dochádza na národnej i na európskej úrovni. Na mieru regulácie a s ňou spojenej potreby súladu s existujúcim legislatívnym prostredím i celkovým regulačným rámcom sa organizácie musia pozerať strategicky.

Pre tieto účely Amrop vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou Fipra Slovakia (Public Affairs & Government Relations), vďaka jej reputácii, skúsenostiam a schopnosti rozvíjať strategické vzťahy vo verejnom a v súkromnom sektore na národnej i európskej úrovni, pomáha s identifikovaním vhodných kandidátov, ktorí vedia, ako funguje regulačný rámec a ako premýšľajú legislatívci, a ktorí zároveň disponujú potrebnými líderskými a sociálnymi zručnosťami, aby vedeli správne usmerňovať svoje organizácie. Títo kandidáti zároveň musia dokázať fungovať v rámci medzinárodných klastrov. Keďže významným centrom diania Public Affairs aktivít sú európske inštitúcie a Brusel, v tomto bode opäť využívame synergiu s Fiprou.

Korporácie a ich riadiace či majiteľské štruktúry dnes oveľa častejšie čelia náročnosti, početnosti, transparentnosti a komplexnosti komunikácie pre širokú a diverzifikovanú varietu cieľových skupín v internom i externom prostredí – tzv. stakeholderov. To si vyžaduje profesionálov z prostredia Corporate Affairs, ktorí sú schopní rozvíjať komunikačné stratégie a obhajovať konanie organizácie voči spoločnosti, štátu, vláde, regulátorom, záujmovým združeniam, profesijným organizáciám, spotrebiteľom, obchodným partnerom, ale aj majiteľom a investorom vždy v súlade s podnikateľskou stratégiou a za účelom dosahovania zisku. Na toto poslanie sú žiadaní ľudia, ktorí dokážu predvídať výzvy regulačného, politického i podnikateľského prostredia, ochraňovať a zintenzívňovať reputáciu a dobré meno organizácie. Zároveň sú schopní zvyšovať vplyv cez nachádzanie nových možností na vedenie dialógu so stakeholdermi z interného a externého prostredia práve v oblastiach, kde verejná mienka naráža na podnikateľské ciele. Stakeholdermi sú dodávatelia, zákazníci, rôzne komunity, médiá, štátna a verejná správa, záujmové združenia, úrady, profesijné organizácie, odbory, medzinárodné organizácie, európske organizácie a subjekty, atď.

Dnešní lídri z oblasti Corporate Affairs sú najčastejšie na C-úrovni alebo sú tiež členmi Board úrovne (najvyšší manažment). Predstavujú skvostnú synergiu s Trusted Advisor (dôveryhodný poradca), ktorý je funkčným expertom a partnerom pre biznis s globálnou orientáciou.

Amrop expertízou v oblasti Corporate Affairs pokrýva tieto funkčné špecializácie:

 • Corporate Communication
 • Corporate Social Responsibility
 • Crisis and Issues Management
 • Executive Communications
 • Government Affairs
 • Internal Communication
 • Investor Relations
 • Media Relations
 • Public Affairs
 • Public Relations
 • Regulatory Affairs
 • Fiscal Affairs

 

Pre správny chod organizácie je potrebné pohybovať sa a aktívne prispievať k ovplyvňovaniu politického a legislatívneho prostredia, čo možno dosiahnuť lobingom. Práve jeho prostredníctvom organizácie v radoch rôznych stakeholderov presadzujú svoje záujmy s cieľom vytvoriť priaznivé politické podmienky na ich fungovanie. Najčastejšie sa to deje v oblastiach ako energetika, farmácia, výroba, maloobchod, IT či telekomunikácie.

Okrem lobingu je dôležitý monitoring – nielen legislatívy, ale aj aktuálneho diania v okolitom prostredí. Odbor Corporate Affairs musí pravidelne monitorovať relevantné informácie prichádzajúce z inštitúcií, lokálnych i európskych, od zákonodarcov, samosprávy, verejných inštitúcií, priemyselných a profesijných združení, neziskových organizácií, záujmových združení ovplyvňujúcich verejnú mienku, atď. Výber komunikačného kanála je takisto dôležitý. Už to nie sú len tlačové správy, články, analýzy, rešerše a výročné správy, starostlivo pripraviť, monitorovať a triediť treba aj obsah na webových stránkach, blogoch, sociálnych sieťach a vo vyhľadávačoch. Nestačí len reagovať. Lídri v oblasti Corporate Affairs majú poradenskú a integračnú rolu a sú pevnou súčasťou najvyššieho vedenia. Nestačí, aby boli technicky, komunikačne a procesne zdatní, musia byť empatickými diplomatmi schopnými nazerať na veci s podnikateľskou bystrosťou a z perspektívy mnohých stakeholderov (360-stupňová perspektíva), vedieť ovplyvňovať a presvedčovať, mať energiu a nadšenie z neustálej zmeny.

Amrop poskytuje plnohodnotné a diverzifikované poradenské riešenia zohľadňujúce potreby nájdenia, pritiahnutia, zhodnotenia a poznania špecifických talentov pre oblasť Corporate Affairs pozícií s dôrazom na Government Affairs, Regulatory Affairs, Public Affairs a Institutional Affairs prostredníctvom variety poradenských riešení Executive Search, Talent Mapping, Executive Market Mapping, Executive Coaching, kompetenčne zamerané (Competency Based) Assessments, Career Management a Succession Planning.

Ladislava Molnárová