V súčasnej ére už v trhovom prostredí nie je takmer nijaký sektor, do ktorého by aspoň čiastočne neprenikali moderné digitálne technológie. Digitalizácia zasahuje mnohé tradičné odvetvia – od bankovníctva a finančných operácií cez poisťovníctvo, výrobný sektor, médiá, vzdelávanie, obchod, služby či zábavný priemysel až po zdravotníctvo. Práve to organizácie núti neustále prehodnocovať, ako moderné technológie a digitalizácia zasahujú do ich štruktúr a ako hlboko sú v nich zaintegrované. A najmä to, či je súčasný stav a ľudský kapitál v tejto oblasti dostatočný pre ďalšie strategické smerovanie danej organizácie.

Pravidelne sa opakujúce krízy, ktoré postihujú trhy, resp. nové fenomény doby, akým je napríklad aj celosvetová pandémia spôsobená ochorením COVID-19, len zvýrazňujú dôležitosť a potrebu digitálnej transformácie a implementácie nových technológií. Práve oni často odhaľujú nedostatočnú pripravenosť mnohých firiem v oblasti inovatívnych technológií a digitalizácie, čo im neumožňuje dostatočne pružne a včas reagovať na vzniknutú situáciu. To prináša aj nové výzvy, akými sú implementácie Cloud či Big Data riešení, mobilných aplikácií, umelej inteligencie, strojového učenia, internetu vecí, manažmentu sociálnych sietí či kybernetickej bezpečnosti i vytváranie digitálnych ekosystémov a mnohých ďalších aspektov modernej súčasnosti.

Potreba digitálnej transformácie súvisiaca s čoraz výraznejším prenikaním digitalizácie a inovatívnych technológií do rôznych odvetví biznisu zvyšuje aj dôležitosť identifikácie a integrácie skúsených moderných lídrov do pozícií s technologickým a digitálnym funkčným zameraním. Mať správnych lídrov riadiacich technológiu a digitalizáciu v organizácii je v súčasnej ére nevyhnutnosťou. Práve to hrá kľúčovú rolu pri vytváraní komparatívnych výhod voči konkurencii a v úspešnom napredovaní v dynamickom a len ťažko predvídateľnom trhovom prostredí.

Novodobí lídri na vrcholových digitálnych a technologických pozíciách musia mať nielen robustný rozhľad siahajúci mimo ich funkčného zamerania, ale aj širšiu medziodborovú expertízu, aby boli úspešní vo svojich oblastiach pôsobnosti. Príkladom je aj to, že vznikajú čoraz väčšie prieniky medzi pozíciami Chief Technology Officer a Chief Information Officer, ale aj to, že od profesionálov na pozíciách Chief Information Officer sa v budúcnosti bude očakávať zmes schopností z oblasti informačných technológií, riadenia ľudského kapitálu a nastavovania obchodnej stratégie. Vo viacerých smeroch budú musieť predvídať a flexibilne sa prispôsobovať trhu.

Pozorovania najnovších trendov potvrdzujú, že kompetencia „digitálnosť“ sa čoraz častejšie vyskytuje v sete kľúčových kompetencií nielen na najvyšších úrovniach manažmentu. Táto kompetencia začína mať čoraz významnejšie miesto aj na nižších riadiacich pozíciách. Preto aj doterajší tradiční lídri na pozíciách Chief Technology Officers a Chief Information Officers sa budú musieť sústrediť na ďalší rozvoj svojej digitálnej kompetencie, aby boli schopní držať krok s dobou.

Z toho dôvodu podporujeme organizácie naprieč všetkými odvetviami podnikania vo vybudovaní efektívne fungujúcich technologických oddelení s vedúcimi osobnosťami, ktoré vedia seba, ostatných i celú organizáciu pripraviť na súčasné a budúce výzvy. Našim klientom pomáhame uistiť sa, že majú správnych a agilných lídrov vo vedúcich technologicky a digitálne zameraných rolách.

Naša expertíza komplexne pokrýva širokú škálu technologických pozícií:

 • Chief Technology Officers,
 • Chief Information Officers,
 • Chief Information Security Officers,
 • Chief Data Officers,
 • Chief Innovation Oficers.

Digitálna transformácia však iniciuje aj vytváranie nových pracovných pozícií, ktoré doteraz v organizačných štruktúrach nefigurovali a ktoré tiež spadajú do našej expertízy:

 • Chief Digital Officers,
 • Chief Experience Officers,
 • Digital Marketing Officers & Data Officers,
 • Chief Data & Analytics Officers,
 • Machine Learning/Artificial Intelligence Leaders,
 • Augmented Reality & Virtual Reality Leaders,
 • digitálni experti pre správne rady spoločností,
 • a mnoho ďalších.

V Amrop Jenewein klientom pomáhame identifikovať talenty nielen na trhu, ale aj v rámci existujúcich interných štruktúr a podporujeme ich v hľadaní spôsobov, ako ich motivovať, rozvíjať a odmeňovať, aby zabezpečili ich rast, lojalitu, výkonnosť a pevnejšiu integráciu v organizácii, v jej kultúre a dynamicky sa rozvíjajúcom konkurenčnom prostredí. Naše služby v oblasti identifikácie nových talentov, prispôsobenia alebo návrhu novej štruktúry, assessmentu a rozvoja lídrov napomáhajú organizáciám zlepšovať ich efektívnosť, motivujú lídrov a ich tímy a posúvajú ich vpred ku kontinuálnemu hľadaniu inovácií a zmien.

Odborníci z našej spoločnosti sa snažia pripravovať riešenia šité na mieru na základe hlbokej znalosti prostredia, pozície a celkovej situácie. Veľmi dobre poznajú a kontinuálne sledujú trh a identifikujú digitálne talenty, aby organizáciám ušetrili čas a prostriedky, ktoré by mohli vynaložiť na nesprávny výber digitálneho či technologického talentu, ktorý môže byť nevhodný do celkového prostredia, stratégie a firemnej kultúry. Pomáhame nájsť odpovede na otázky, ako majú firmy s ohľadom na ich veľkosť a potreby pristúpiť k nastavovaniu organizačnej štruktúry digitálnych a technologických pozícií vo vrcholovom manažmente.
 

Rastislav Mackanič