V oblasti koučingu klientom prostredníctvom Katalógu koučov ponúkame jedinečnú kombináciu koučov a ich schopností a skúseností.

Executive Coaching je forma expertného rozvoja určená pre najvyšších lídrov, členov správnych orgánov a vrcholového manažmentu, výkonných riaditeľov a podnikateľov aplikovaná v oblastiach strategického riadenia, pomoci pri dosahovaní ambicióznych cieľov a implementácii nových strategických plánov. Koučovaným umožňuje zvyšovať osobnú manažérsku efektivitu, výkonnosť, vplyv a autoritu a dosahovať želané výsledky. Taktiež dovoľuje úspešne viesť zverené procesy a ľudský kapitál, efektívne participovať v dynamicky sa meniacom prostredí a procese manažmentu zmeny a posilňovať lojalitu.

Koučing ako taký uvoľňuje potenciál človeka. Ide o mimoriadne efektívnu a účinnú metódu personálneho rozvoja a nástroj na zvyšovanie kvalifikácie, pretože učí správne pochopiť a riešiť pracovné problémy a lepšie ich zvládať vlastnými silami – mobilizáciou vnútorných rezerv. Koučing možno označiť ako „sprevádzanie na ceste“. Prostredníctvom iného pohľadu, lepšieho vnímania reality, inšpirácie a objavovania nových príležitostí prebúdza v človeku to najlepšie, čo sa v ňom skrýva, a otvára cestu k ďalšiemu úspechu.

K základným princípom koučingu patrí, že kouč neradí v konkrétnych veciach, ale napomáha osobnému rozvoju a prekonávaniu vlastných hraníc. Jeho práca nie je orientovaná na minulosť, ale na budúcnosť, a čo je tiež dôležité, kouč nehľadá príčiny a chyby. Nikdy sa nestavia do nadradenej roly a ani nevyžaduje a netúži mať koučovaného pod kontrolou. Ich vzťah považuje skôr za dlhodobé partnerstvo a alianciu.

Efektívne fungujúci manažér využíva logické myslenie, emócie, intuíciu, motiváciu a kreativitu na budovanie efektívnych tímov, zvyšovanie dôvery a udržiavanie vysokej výkonnosti. A toto možno dosiahnuť práve koučingom založeným na poznaní fungovania mozgu. Ten totiž určuje naše správanie a schopnosť prispôsobiť sa, pričom práve tieto dva faktory sú pre ľudský výkon určujúce.

Koučing sa často využíva aj ako kontinuálna podpora účinná pri potrebe poskytnúť nezávislú a konštruktívnu kritiku týkajúcu sa smerovania organizácie, jej štruktúry alebo zdrojov, zdokonalenia v prezentácii, rozvíjaní a pretlmočení správy, vízie, plánu alebo stratégie, či rozvoja dôležitých medziľudských zručností manažérov s cieľom lepšie plniť vodcovskú úlohu. Jednoducho: vždy pri nevyhnutnosti optimalizovať a ovplyvňovať schopnosti kľúčových pracovníkov a cielene zvýšiť ich pracovný výkon v prospech spoločných cieľov.

V našej praxi ako jedni z mála na Slovensku pri koučovaní využívame najnovšie poznatky neurovedy a staviame na prevratných zisteniach o tom, ako ľudský mozog dokáže ovplyvniť výkonnosť manažérov a lídrov. Okrem tejto výhody sme vytvorili na slovenskom trhu jedinečný tím, ktorý tvorí deväť medzinárodne certifikovaných koučov s rôznymi profilmi. Využitím ich individuálnych schopností a skúseností zo širokého portfólia diverzifikovaného z viacerých hľadísk dokážeme v kombinácii s naším know-how klientom poskytnúť unikátne a zároveň variabilné riešenia zodpovedajúce ich skutočným potrebám.

Katalóg koučov…