Executive Search je služba v rámci Strategic Leadership Consulting, ktorá našim klientom pomáha nájsť mimoriadnych lídrov a talenty bez ohľadu na hranice. Naši kandidáti nielen spĺňajú profil ideálneho kandidáta, ale zároveň sú vhodnou voľbou vzhľadom na firemnú kultúru. Dôsledne ich analyzujeme, preverujeme ich predchádzajúcu výkonnosť, hodnotíme ich motiváciu a osobnosť a v prípade potreby sa zameriavame na posúdenie ich silných stránok a oblastí, v ktorých sa môžu ďalej rozvíjať.

Veríme, že základom úspešného Executive Search je dôsledné vnímanie kontextu zadania. Náš kontextom riadený proces spočíva v dôslednom prístupe k porozumeniu každého jednotlivého vyhľadávania a očakávaného prínosu pre úspech našich klientov. Vďaka pôsobeniu na lokálnom trhu a vybudovaniu vlastného biznisu na ňom každý konzultant Amrop Jenewein dokáže vnímať špecifiká a zložitosť kľúčových súvislostí.

Základom úspechu našich riešení je kontextom riadený proces poháňaný princípmi Strategic Talent Acquisition.

Naši rešeršéri a konzultanti skúmajú možnosti trhu, používajú sofistikované hodnotiace a porovnávacie nástroje a nachádzajú kandidátov, ktorí nielen spĺňajú profil požiadaviek, ale zároveň sú vhodnou voľbou vzhľadom na firemnú kultúru. Skúsení senior partneri sú v Amrope súčasťou každého projektu až po jeho úspešné ukončenie.

Aby sme zabezpečili efektívnosť nadnárodných projektov, využívame silu našej globálnej siete. Projektový tím je v takom prípade obvykle zložený z konzultantov z krajín, v ktorých sa realizuje vyhľadávanie, takže rozumejú lokálnym i globálnym súvislostiam. Súčasťou takýchto tímov sú v prevažnej väčšine aj konzultanti so špecifickou sektorovou odbornosťou. Projekt vedie vedúci konzultant, ktorý klientovi slúži ako primárny kontakt.

Kontextom riadený proces zahŕňa:

1. Príprava a plánovanie

Zhodnotenie kontextu
Po dôkladných konzultáciách s klientom o jeho predstavách a potrebách získame komplexnú informáciu o organizácii, jej cieľoch, firemnej kultúre i špecifických požiadavkách kladených na úspešného kandidáta. Podrobne analyzujeme aj dôvody, pre ktoré môže byť daná pozícia atraktívna.

Cieľ a profil pozície
Definujeme ciele projektu a profil ideálneho kandidáta. Zároveň pripravujeme komunikačný materiál, ktorý opisuje danú príležitosť a organizáciu pre potenciálnych kandidátov.

Informačná báza
Rešeršní konzultanti realizujú dodatočné analýzy relevantných trhov. Vďaka využívaniu globálnej i lokálnej siete dokážu rýchlo získať všetky informácie potrebné na úplné poznanie trhu a kandidátov vrátane ich potrieb a očakávaní.

Benchmark kandidát (i) už v úvodnej fáze
Vďaka Strategic Talent Acquisition dokážeme už v rannom štádiu prípravy na vlastné vyhľadávanie predstaviť profil kandidáta, ktorý má relevantné skúsenosti a disponuje potrebnými kompetenciami, ktoré ho oprávňujú na zastávanie danej pozície. Debata o tomto profile napomôže ďalšej kalibrácii procesu vyhľadávania, čo vedie k rýchlejšiemu nájdeniu kvalitného riešenia.

Stratégia vyhľadávania
Definujeme relevantný trh, na ktorom budeme realizovať vyhľadávanie. Získame súhlas klienta, pričom často využívame konzultantovu znalosť kontextu a súvislostí a jeho schopnosť kreatívne pristúpiť k hľadaniu riešenia. Táto fáza je kritickým krokom celého procesu, pretože určuje smer vyhľadávania.

2. Realizácia

Analýza trhu
V prípravnej fáze detailne zmapujeme potreby klienta a profil obsadzovanej pozície. Dôsledne analyzujeme potenciálnych kandidátov, preverujeme ich kvalifikáciu, verifikujeme ich predchádzajúcu výkonnosť, hodnotíme ich motiváciu a osobnosť, pričom tam, kde je to potrebné, sa zameriame aj na silné a slabé stránky. Získané informácie doplníme o naše vlastné poznatky. Počas celého procesu priebežne informujeme klienta o vývoji a najnovších zisteniach. Analýzu relevantného trhu spolu s krátkymi anotáciami mu prezentujeme spolu s odporúčaniami konzultanta. Okrem informácií o kandidátoch klientovi odovzdávame aj všeobecné zistenia z relevantného trhu. Vďaka hĺbkovej znalosti trhu navrhneme vhodné nástroje a postupy vyhľadávania.

Nástroje a postupy vyhľadávania:

  • amrop research – cielené vyhľadávanie kandidátov v úzkom výbere cieľových spoločností
  • amrop brief – cielené oslovovanie vyselektovaných kandidátov z internej databázy a ďalších dostupných databáz
  • amrop media – cielené vyhľadávanie kandidátov na profesionálnych sociálnych sieťach a v médiách
  • www.amropjobs.sk – cielené zverejňovanie amrop briefu na internom kariérnom portáli
  • personálna inzercia a databázy životopisov na verejne dostupných kariérnych portáloch

Stretnutia s kandidátmi
Kandidátov, ktorí spĺňajú profil požiadaviek a sú vhodní aj z hľadiska poznania špecifického kontextu, prezentujeme klientovi. Po každom stretnutí zisťujeme spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných a monitorujeme vývoj názorov na možnú spoluprácu.

3. Ukončovanie projektu

Vyjednávania
Obidve strany, klient i kandidát, sa môžu spoľahnúť na naše bohaté skúsenosti v oblasti odmeňovania a na našu aktívnu pomoc pri hľadaní odmeňovacej štruktúry, ktoré bude vzájomne výhodná a akceptovateľná.

Overovanie referencií
Pri finálnych kandidátoch overujeme hĺbkové referencie štruktúrovaným spôsobom s cieľom potvrdiť predchádzajúce dosiahnuté výsledky a úspechy finálneho kandidáta.

Následná starostlivosť
Po nástupe úspešného kandidáta na pozíciu udržiavame neustály kontakt s kandidátom aj klientom, aby sme sa ubezpečili, či sa kandidát bez akýchkoľvek problémov uviedol do organizácie a chopil pozície a či sa mu darí napĺňať definované ciele. V tomto období vieme pomôcť aj pri prezentácii informácie o nástupe kandidáta médiám i vo vnútri organizácie – presne tak, ako si klient bude želať.