Služby v oblasti Executive Search pomáhajú našim klientom nájsť mimoriadnych lídrov a talenty bez ohľadu na hranice. Naši kandidáti nielen spĺňajú profil požiadaviek, ale zároveň sú vhodnou voľbou vzhľadom na firemnú kultúru. Potenciálnych kandidátov dôsledne analyzujeme, overujeme ich predchádzajúcu výkonnosť, hodnotíme motiváciu a osobnosť a tam, kde je to potrebné, sa zameriavame aj na silné a slabé stránky.

Veríme, že kontextom riadený proces poháňaný Strategic Talent Acquisition princípmi je základom úspechu našich riešení. Náš prístup umožňuje porozumieť individuálnym zadaniam a nájsť optimálny spôsob realizácie tak, aby sme našim klientom priniesli úspech v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte.

Naši rešeršéri a konzultanti skúmajú možnosti trhu, používajú sofistikované hodnotiace a porovnávacie nástroje a nachádzajú kandidátov, ktorí nielen spĺňajú profil požiadaviek, ale zároveň sú vhodnou voľbou vzhľadom na firemnú kultúru. Skúsení senior partneri sú v Amrope súčasťou každého projektu až po jeho úspešné ukončenie.

Aby sme zabezpečili efektívnosť nadnárodných projektov, využívame silu našej globálnej siete. Projektový tím je v takom prípade obvykle zložený z konzultantov z krajín, v ktorých sa realizuje vyhľadávanie, takže rozumejú lokálnym i globálnym súvislostiam. Súčasťou takýchto tímov sú v prevažnej väčšine aj konzultanti so špecifickou sektorovou odbornosťou. Projekt vedie vedúci konzultant, ktorý klientovi slúži ako primárny kontakt.

Náš proces sa skladá z niekoľkých fáz:

1. Príprava a plánovanie

Zhodnotenie kontextu
Po dôkladných konzultáciách s klientom o jeho predstavách a potrebách získame komplexnú informáciu o organizácii, jej cieľoch, firemnej kultúre i špecifických požiadavkách kladených na úspešného kandidáta. Podrobne analyzujeme aj dôvody, pre ktoré môže byť daná pozícia atraktívna.

Cieľ a profil pozície
Definujeme ciele projektu a profil ideálneho kandidáta. Zároveň pripravujeme komunikačný materiál, ktorý opisuje danú príležitosť a organizáciu pre potenciálnych kandidátov.

Informačná báza
Rešeršní konzultanti realizujú dodatočné analýzy relevantných trhov. Vďaka využívaniu globálnej i lokálnej siete dokážu rýchlo získať všetky informácie potrebné na úplné poznanie trhu a kandidátov vrátane ich potrieb a očakávaní.

Benchmark kandidát (i) už v úvodnej fáze
Vďaka Strategic Talent Acquisition dokážeme už v rannom štádiu prípravy na vlastné vyhľadávanie predstaviť profil kandidáta, ktorý má relevantné skúsenosti a disponuje potrebnými kompetenciami, ktoré ho oprávňujú na zastávanie danej pozície. Debata o tomto profile napomôže ďalšej kalibrácii procesu vyhľadávania, čo vedie k rýchlejšiemu nájdeniu kvalitného riešenia.

Stratégia vyhľadávania
Definujeme relevantný trh, na ktorom budeme realizovať vyhľadávanie. Získame súhlas klienta, pričom často využívame konzultantovu znalosť kontextu a súvislostí a jeho schopnosť kreatívne pristúpiť k hľadaniu riešenia. Táto fáza je kritickým krokom celého procesu, pretože určuje smer vyhľadávania.

2. Realizácia

Analýza trhu
V prípravnej fáze detailne zmapujeme potreby klienta a profil obsadzovanej pozície. Dôsledne analyzujeme potenciálnych kandidátov, preverujeme ich kvalifikáciu, verifikujeme ich predchádzajúcu výkonnosť, hodnotíme ich motiváciu a osobnosť, pričom tam, kde je to potrebné, sa zameriame aj na silné a slabé stránky. Získané informácie doplníme o naše vlastné poznatky. Počas celého procesu priebežne informujeme klienta o vývoji a najnovších zisteniach. Analýzu relevantného trhu spolu s krátkymi anotáciami mu prezentujeme spolu s odporúčaniami konzultanta. Okrem informácií o kandidátoch klientovi odovzdávame aj všeobecné zistenia z relevantného trhu. Vďaka hĺbkovej znalosti trhu navrhneme vhodné nástroje a postupy vyhľadávania.

Nástroje a postupy vyhľadávania:

  • amrop research – cielené vyhľadávanie kandidátov v úzkom výbere cieľových spoločností
  • amrop brief – cielené oslovovanie vyselektovaných kandidátov z internej databázy a ďalších dostupných databáz
  • amrop media – cielené vyhľadávanie kandidátov na profesionálnych sociálnych sieťach a v médiách
  • www.amropjobs.sk – cielené zverejňovanie amrop briefu na internom kariérnom portáli
  • personálna inzercia a databázy životopisov na verejne dostupných kariérnych portáloch

Stretnutia s kandidátmi
Kandidátov, ktorí spĺňajú profil požiadaviek a sú vhodní aj z hľadiska poznania špecifického kontextu, prezentujeme klientovi. Po každom stretnutí zisťujeme spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných a monitorujeme vývoj názorov na možnú spoluprácu.

3. Ukončovanie projektu

Vyjednávania
Obidve strany, klient i kandidát, sa môžu spoľahnúť na naše bohaté skúsenosti v oblasti odmeňovania a na našu aktívnu pomoc pri hľadaní odmeňovacej štruktúry, ktoré bude vzájomne výhodná a akceptovateľná.

Overovanie referencií
Pri finálnych kandidátoch overujeme hĺbkové referencie štruktúrovaným spôsobom s cieľom potvrdiť predchádzajúce dosiahnuté výsledky a úspechy finálneho kandidáta.

Následná starostlivosť
Po nástupe úspešného kandidáta na pozíciu udržiavame neustály kontakt s kandidátom aj klientom, aby sme sa ubezpečili, či sa kandidát bez akýchkoľvek problémov uviedol do organizácie a chopil pozície a či sa mu darí napĺňať definované ciele. V tomto období vieme pomôcť aj pri prezentácii informácie o nástupe kandidáta médiám i vo vnútri organizácie – presne tak, ako si klient bude želať.