Dokážeme identifikovať lídrov v oblasti financií, práva a regulácie, ktorí participujú na biznise a organizáciám, pre ktoré pracujú, pomáhajú napĺňať ich stratégie. Top finanční manažéri, resp. riaditelia dnes musia mať skutočne pôsobivé zručnosti. Predovšetkým strategicko-finančné zručnosti v oblasti kapitálového plánovania, fúzií a akvizícií, obchodného plánovania, vzťahov s investormi, daní – rovnako ako aj operatívne schopností na rast podnikania a riadenie zmien. Okrem toho musia byť schopní zaručiť integritu finančnej situácie organizácie, zvýšiť hodnotu akcionárov, stanoviť optimálne riadenie rizík a starostlivo sledovať náklady.

Naša Financial Officers Practice pomáha klientom na finančných úsekoch budovať výnimočné tímy vedené špičkovými odborníkmi a zdatnými manažérmi, ktorí dokážu napĺňať očakávania riaditeľov a štatutárov. Naši experti sú v neustálom kontakte s profesionálmi pôsobiacimi v oblasti firemných financií a vďaka tomu sú informovaní o najnovších trendoch a potrebách ľudí riadiacich financie. Na týchto pozíciách totiž neexcelujú len ľudia odborne zdatní a skúsení v účtovníctve, daňových predpisoch, ekonomických analýzach, finančnom plánovaní a podobne, ale finanční manažéri schopní nielen plánovať, riadiť, viesť a kontrolovať, ale aj reprezentovať organizáciu na rokovaniach, spolupracovať s audítormi a finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy či komunikovať s bankovými, investičnými a inými finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi.

Do tejto skupiny riadiacich a špecializovaných pozícií patrí aj vyhľadávanie a výber lídrov pre advokátske kancelárie. Tie v čase čelia rôznym tlakom a častým zmenám v legislatíve, v ktorých dôsledku sú ich hospodárske výsledky konfrontované s novými poskytovateľmi právnych služieb a inými očakávaniami od klientov. Aj to ich neustále núti k tomu, aby opätovne definovali hodnotu, ktorú dodávajú, štruktúru a úpravu poplatkov. Partneri v advokátskych kanceláriách sa preto musia kontinuálne rozvíjať a naberať nové skúsenosti. Zároveň platí, že výkonné zložky musia mať vyššiu úroveň strategických schopností ako kedykoľvek predtým.

Naša prax v oblasti práva a regulácie zahŕňa spoluprácu s vnútropodnikovými právnikmi a advokátskymi kanceláriami, aby im pomohla orientovať sa v aktuálnych i budúcich výzvach. V rámci globálnej siete i na národnej úrovni spolupracujeme s predstavenstvami a generálnymi riaditeľmi pri prijímaní regulatívnych poradcov s rozsahom skúseností a kompetencií potrebných na to, aby boli dôležitými členmi tímov. Pomáhame budovať právne funkcie a navrhovať nástupníctvo a plány rozvoja tak, aby spoločnosť následne mohla fungovať ako udržateľná a súdržná jednotka.

Regulačné prostredie je čoraz zložitejšie a nejednotnejšie, a tak majú mnohé organizácie problém udržať krok s exponenciálnymi zmenami. Amrop Jenewein si je vedomý, že k posilňovaniu regulácie dochádza na národnej i európskej úrovni. Na mieru regulácie a s ňou spojenej potreby súladu s existujúcim legislatívnym prostredím i celkovým regulačným rámcom sa organizácie musia pozerať strategicky. Pre tieto účely Amrop Jenewein vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou Fipra Slovakia (Public Affairs & Government Relations), vďaka jej reputácii, skúsenostiam a schopnosti rozvíjať strategické vzťahy vo verejnom a v súkromnom sektore, pomáha s identifikovaním vhodných kandidátov, ktorí vedia, ako funguje regulačný rámec a ako premýšľajú legislatívci, a ktorí zároveň disponujú potrebnými líderskými a sociálnymi zručnosťami, aby vedeli správne usmerňovať svoje organizácie.

Pre správny chod organizácie je totiž potrebné pohybovať sa a aktívne prispievať k ovplyvňovaniu politického a legislatívneho prostredia, čo možno dosiahnuť lobingom. Práve jeho prostredníctvom organizácie v radoch rôznych stakeholderov presadzujú svoje záujmy s cieľom vytvoriť priaznivé politické podmienky na ich fungovanie. Najčastejšie sa to deje v oblastiach ako medicína, farmácia, energetika, bankovníctvo, priemysel, výroba, maloobchod, IT či telekomunikácie. Okrem lobingu je dôležitý monitoring – nielen legislatívy, ale aj aktuálneho diania v okolitom prostredí.

Dôležité: Organizácie musia zmeniť prístup k regulácii a vytvoriť nové, oveľa súčinnejšie prostredie. Regulačné oddelenia nemôžu byť „len“ podporou pre biznis, ale plnohodnotnými a rovnocennými partnermi pre ostatné oddelenia.

Ak to zhrnieme, naša pracovná skupina pôsobiaca v tejto oblasti má bohaté skúsenosti s identifikovaním správnych lídrov nielen na finančných úsekoch, ale aj vo viacerých súvisiacich oblastiach:

 • výber CFO
 • Controlling
 • Private Equity
 • Venture Capital
 • Compliance
 • Tax
 • Audit
 • Financial Advisory
 • Legal Services
 • Accounting
 • Risk Management
 • M & A
 • Transactions & Restructuring

 

Amrop Jenewein poskytuje plnohodnotné a diverzifikované poradenské riešenia zohľadňujúce potreby nájdenia, pritiahnutia, zhodnotenia a poznania špecifických talentov na pozície Financial Officers & Legal, Regulatory & Compliance Professionals prostredníctvom variety poradenských riešení Executive Search, Talent Mapping, Executive Market Mapping, Executive Coaching, kompetenčne zamerané (Competency Based) Assessments, Career Management a Succession Planning.

Marek Hradílek