Sektor Financial Services, ktorý reprezentuje bankovníctvo, poisťovníctvo, lízing, investovanie a podobne, v posledných rokoch charakterizuje najmä optimalizácia. Slovensko podobne ako celý región strednej a východnej Európy čoraz viac ovplyvňujú akvizície a fúzie relevantných finančných organizácií. Ruka v ruke s týmito trendmi sa do popredia dostáva podrobná analýza a regulácia kľúčových hráčov. Sektor Financial Services do značnej miery poznamenali aj globalizačné tendencie a finančná a hospodárska kríza.

V rýchlo sa meniacom prostredí sa do popredia dostáva schopnosť posúdiť a vyhodnotiť efektivitu a optimalizovať procesy fungovania. Tento trend má výrazný dosah na ľudský kapitál. Poukazuje na to, že organizácie musia byť v prijímaní novej firemnej kultúry odzrkadľujúcej zmeny trhového prostredia oveľa flexibilnejšie. Takáto situácia prináša aj potrebu pripravenosti na obsadenie strategických pozícií profesionálmi, ktorí budú mať schopnosť definovať princípy efektívneho fungovania, aby dokázali uspieť v silnom konkurenčnom prostredí.

S cieľom čeliť výzvam a obstáť v boji na poli globálneho trhu finančné spoločnosti potrebujú silných lídrov a spoľahlivých profesionálov s rozsiahlou medzinárodnou skúsenosťou a so schopnosťou budovať kontakty. Okrem toho musia disponovať znalosťou produktov a služieb a technickou a výkonnou kvalifikáciou. Pracovná skupina Financial Services sa vyznačuje rastúcou tendenciou a schopnosťou kontinuálne zdokonaľovať svoj prístup tak, aby dokázala obstáť v partnerskom vzťahu s klientmi v rýchlo sa meniacom prostredí.

Líderská rola organizácií pôsobiacich v sektore Professional Services sa mení s ich postupnou premenou na medzinárodné multikultúrne korporácie. Lídri z tejto oblasti sú schopní nájsť správnu rovnováhu medzi individuálnou kultúrou a vysokými nárokmi na kvalitu, ktoré na nich kladú klienti.

Amrop Jenewein má prístup k najlepším talentom a lídrom v sektore Professional Services na slovenskom trhu. Pracuje s viacerými partnermi – od medzinárodných po najsilnejších lokálnych hráčov – pri hľadaní senior partnerov a výkonných manažérov v oblasti financií, informačných technológií, ľudských zdrojov, práva a marketingu a pri poradenstve pri investíciách.

Ako integrovaná globálna skupina si Amrop osvojil prístup, ktorý spája optimálnu kombináciu profesijnej odbornosti a hĺbkovej znalosti odvetvia, v ktorom pôsobia jeho klienti.

Marek Hradílek