Najnovšie trendy v oblasti vedy a výskumu posúvajú hranice ľudského poznania a vedeckého bádania. Spolu s previazanosťou na globálne trendy prichádzajú ako nová výzva podrobnejšej špecializácie sektora Healthcare & Life Science na oblasť biotechnológií, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, farmácie a medicínskych technológií.

Biotechnológie patria k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetviam na americkom i európskom kontinente. Takáto expanzia podporuje vysoký dopyt po kvalitnom ľudskom kapitáli, ktorý dokáže posúvať hranice inovácií v jednotlivých disciplínach (napr. nanotechnológie, génové inžinierstvo a výskum v oblasti DNA & RNA). Na základe hlavných trendov je nespochybniteľné, že aj krajiny strednej a východnej Európy budú patriť k oblasti s dynamickým rozvojom biotechnológií. Amrop Jenewein je hrdý na to, že môže pokryť špecifické potreby klientov v tomto odvetví.

Trh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaznamenal v poslednom desaťročí v strednej a vo východnej Európe rýchly rozvoj. Dynamický trend sme zaznamenali najmä v súvislosti so štrukturálnymi zmenami v oblasti verejného zdravotníctva. Pre súčasné obdobie je typické zavádzanie nových služieb, zvyšovanie kvality predovšetkým súkromných, pôvodne štátom vlastnených zdravotníckych zariadení a príchod ďalších poskytovateľov na trh.

Farmaceutické spoločnosti a výrobcovia medicínskych technológií čelia potrebe posilňovania potenciálu najmä v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zabezpečiť pokrok v oblasti inovácií, uvádzaní nových produktov na trh a zvyšovaní hodnoty investícií pre investorov. S nastupujúcimi trendmi prehlbovania návratnosti jednotlivých investícií, postupnou expiráciou patentov a so zvyšovaním nákladov na vývoj a marketing je nevyhnutné identifikovať nové riešenia na dosiahnutie čoraz ambicióznejších podnikateľských cieľov.

Na úspešné zvládnutie výziev prichádza Amrop Jenewein s originálnymi riešeniami zameranými na okamžité riešenie potrieb klientov – identifikáciou skúsených manažérov detailne poznajúcich oba aspekty Life Science – vedy i riadenia organizácií. Vďaka skúsenostiam a znalosti dynamicky sa meniaceho prostredia je zárukou prínosu pre všetky oblasti – biotechnológie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, farmáciu a medicínske technológie.

Ladislava Molnárová