1990

 • založenie medzinárodnej poradenskej spoločnosti Management Consulting Jenewein, s.r.o.

1993

 • Martin Krekáč sa stal spolumajiteľom Management Consulting Jenewein, s.r.o., a jedným z dvoch managing partnerov
 • zakladajúci člen Slovenskej asociácie pre poradenstvo v riadení (SAPR)

1995

 • premenovanie Management Consulting Jenewein na Jenewein & Partners

1998

 • získanie ocenenia Slovak Gold (ocenenie za nadštandardnú kvalitu poskytovaných služieb)

1999

 • súčasť Amrop International, jedného zo svetových lídrov v Executive Search
 • člen Association of Executive Search Consultants (AESC), svetovej asociácie Retained Executive Search & Leadership Consulting poradenských spoločností (1999 – 2018)
 • získanie ocenenia Zlatý Biatec (cena za podnikateľské aktivity, ekonomické výsledky a celkový prínos pre ekonomiku Slovenskej republiky)

2000

 • Amrop International sa spojil s The Hever Group, vytvorenie novej The Amrop Hever Group – Global Executive Search, geograficky najväčšej skupiny Retained Executive Search poradenských spoločností na svete
 • opakované získanie ocenenia Slovak Gold

2001

 • súčasť Amrop Jenewein Group, poradenskej skupiny pôsobiacej v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí
 • spustenie AskForJob, kariérového portálu (2001 – 2012)
 • člen Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS)

2005

 • spustenie on-line Executive Search služby Headhunter.sk
 • zorganizovanie The 2005 CEE Executive Search Forum pri príležitosti 15. výročia Executive Search poradenstva na Slovensku
 • získanie ocenenia The Chairman’s Award 2005
 • Martin Krekáč sa stal prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (2005 – 2013)
 • získanie medzinárodného certifikátu manažérstva kvality holandskej akreditácie podľa ISO normy 9001:2000
 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny v rámci programu Minerva – Lisabonská stratégia pre Slovensko do roku 2010

2006

 • Igor Šulík sa stal partnerom
 • Igor Šulík sa stal členom European Corporate Governance Institute (ECGI)
 • Martin Krekáč sa stal členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2006 – 2010)
 • Igor Šulík sa stal Board Consulting Practice Group Leader pre región strednej a východnej Európy (SVE)
 • Martin Krekáč sa stal predsedom Národnej tematickej siete (NTS) na podporu adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym zmenám, členom Rady pre reformu vysokých škôl na Slovensku, členom komisie na posúdenie návrhu edukačného balíka v rámci projektu Internet pre všetkých a členom Rady pre program Ľudský potenciál a popularizácia vedy pôsobiacej v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • Martin Krekáč sa stal členom komisií Výboru NR SR pre hospodársku politiku, členom pracovnej skupiny pre inovácie pri Ministerstve hospodárstva SR a členom expertnej skupiny pre regionálnu politiku pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR

2007

 • Martin Krekáč sa stal predsedom odbornej poroty súťaže Žena roka 2006
 • Martin Krekáč sa stal členom expertnej skupiny pre tvorbu vzdelávacieho programu Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe
 • zmena mena Jenewein & Partners na Amrop Slovakia – Global Executive Search
 • Igor Šulík sa stal managing partnerom
 • transformácia Amrop Jenewein Group na Jenewein Group – poradenskú skupinu so zameraním na Strategic Management Consulting, ktorá je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností Amrop Jenewein (Retained Executive Search & Leadership Consulting) a Fipra (Public Affairs a Government Relations)
 • vznik interného Business Innovation Practice (BIP) zameraného na inováciu poradenských produktov a vlastných procesov

2008

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR 2007 – 2012 pri Ministerstve hospodárstva SR
 • rozšírenie poradenskej ponuky Jenewein Group prostredníctvom založenia Business Innovation Network (BIN), inovatívnej platformy poskytujúcej komplexné a efektívne riešenia spájaním špičkových odborníkov z rôznych odborov

2009

 • Martin Krekáč sa stal jediným chairmanom a majiteľom Jenewein Group
 • Igor Šulík sa stal členom Strategickej rady Jenewein Group

2010

 • globálny rebranding a úprava mena na Amrop – Context Driven Executive Search
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, členom Komisie pre Stratégiu EÚ 2020 Výboru NR SR pre európske záležitosti a členom pracovnej skupiny pre novelizáciu zákona o investičnej pomoci pri Ministerstve hospodárstva SR
 • Igor Šulík sa stal členom NeuroLeadership Institute

2011

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre inováciu Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Martin Krekáč sa stal členom Správnej rady Žilinskej univerzity a členom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku
 • Igor Šulík založil Local Interest Group (LIG) pod hlavičkou NeuroLeadership Institute

2012

 • Igor Šulík sa stal členom Správnej rady OZ Človek v ohrození (2012 – 2016)
 • získanie ocenenia Amrop Quality Award
 • prezentácia inovovanej poradenskej služby Context Driven Leadership Assessment využívajúcej najnovšie poznatky kognitívnej sociálnej neurovedy

2013

 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch a Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
 • predstavenie sloganu Amrop – Leaders For What´s Next

2014

2015

2016

 • Martin Krekáč sa stal členom výberovej komisie pre súťaž Podnikateľka Slovenska 2015
 • partner Aliancie pre mladých
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

2017

2018

2019

2020

2021