1990

 • Dr. Jean-François Jenewein položil základy medzinárodnej poradenskej spoločnosti Management Consulting Jenewein s kanceláriami v Prahe a Bratislave
 • Martin Krekáč sa stal vedúcim konzultantom a jedným z dvoch štatutárnych reprezentantov pre Československo

1993

 • Martin Krekáč sa stal spolumajiteľom Management Consulting Jenewein a jedným z dvoch managing partnerov

1999

2000

 • Amrop International sa spojil s The Hever Group, vytvorenie novej The Amrop Hever Group – Global Executive Search, geograficky najväčšej skupiny Retained Executive Search poradenských spoločností na svete

2001

 • súčasť Amrop Jenewein Group, poradenskej skupiny pôsobiacej v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí
 • spustenie AskForJob, kariérového portálu (2001 – 2012)

2005

 • zorganizovanie The 2005 CEE Executive Search Forum pri príležitosti 15. výročia Executive Search poradenstva na Slovensku
 • získanie ocenenia The Chairman’s Award 2005
 • spustenie on-line Executive Search služby Headhunter.sk
 • Martin Krekáč sa stal prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (2005 – 2013)
 • získanie medzinárodného certifikátu manažérstva kvality podľa holandskej akreditácie
 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny v rámci programu Minerva – Lisabonská stratégia pre Slovensko do roku 2010

2006

 • Igor Šulík sa stal partnerom
 • Igor Šulík sa stal členom European Corporate Governance Institute (ECGI)
 • Martin Krekáč sa stal členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli (2006 – 2010)
 • Igor Šulík sa stal Board Consulting Practice Group Leader pre región strednej a východnej Európy (CEE)
 • Martin Krekáč sa stal predsedom Národnej tematickej siete (NTS) na podporu adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym zmenám, členom Rady pre reformu vysokých škôl na Slovensku, členom komisie na posúdenie návrhu edukačného balíka v rámci projektu Internet pre všetkých a členom Rady pre program Ľudský potenciál a popularizácia vedy pôsobiacej v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • Martin Krekáč sa stal členom komisií Výboru NR SR pre hospodársku politiku, členom pracovnej skupiny pre inovácie pri Ministerstve hospodárstva SR a členom expertnej skupiny pre regionálnu politiku pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR

2007

 • transformácia Amrop Jenewein Group na Jenewein Group – poradenskú skupinu poskytujúcu na jednom mieste úzke prepojenie strategických Leadership, Management a Public Affairs služieb
 • Martin Krekáč sa stal predsedom odbornej poroty súťaže Žena roka 2006
 • Martin Krekáč sa stal členom expertnej skupiny pre tvorbu vzdelávacieho programu Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe
 • Igor Šulík sa stal managing partnerom
 • vznik interného Business Innovation Practice (BIP) zameraného na inováciu poradenských produktov a vlastných procesov

2008

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR 2007 – 2012 pri Ministerstve hospodárstva SR
 • vytvorenie Business Innovation Network (BIN), inovatívnej platformy poskytujúcej komplexné a efektívne riešenia

2009

 • Martin Krekáč sa stal jediným chairmanom a majiteľom Jenewein Group
 • Igor Šulík sa stal členom Strategickej rady Jenewein Group

2010

 • globálny rebranding a úprava mena na Amrop – Context Driven Executive Search
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, členom Komisie pre Stratégiu EÚ 2020 Výboru NR SR pre európske záležitosti a členom pracovnej skupiny pre novelizáciu zákona o investičnej pomoci pri Ministerstve hospodárstva SR
 • Igor Šulík sa stal členom NeuroLeadership Institute

2011

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre inováciu Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Martin Krekáč sa stal členom Správnej rady Žilinskej univerzity (2011 – 2016)
 • Martin Krekáč sa stal členom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku
 • Igor Šulík založil Local Interest Group (LIG) pod hlavičkou NeuroLeadership Institute

2012

 • Igor Šulík sa stal členom Správnej rady OZ Človek v ohrození (2012 – 2016)
 • získanie ocenenia Amrop Quality Award
 • prezentácia inovovanej poradenskej služby Context Driven Leadership Assessment využívajúcej najnovšie poznatky kognitívnej sociálnej neurovedy

2013

 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch a Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
 • predstavenie sloganu Amrop – Leaders For What´s Next
 • člen HRcomm

2014

2015

2016

 • Martin Krekáč sa stal členom výberovej komisie pre súťaž Podnikateľka Slovenska 2015
 • partner Aliancie pre mladých
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

2017

2018

2019

2020

2021