Poslanie útvarov ľudských zdrojov sa postupne mení – v súčasnosti je Human Resources Manager čoraz častejšie strategickým partnerom vrcholového manažmentu. To má priamy vplyv aj na očakávania kladené na tieto útvary i samých riaditeľov ľudských zdrojov. Nielenže sa musia postarať o administratívu súvisiacu so zamestnancami, ale aj predpokladať budúce potreby biznisu a tomu prispôsobovať jednotlivé politiky, aby dokázali potiahnuť organizáciu smerom k ďalšiemu rozvoju prostredníctvom získavania, rozvíjania a udržania správneho ľudského kapitálu.

Pre HR profesionálov je porozumenie biznisu a znalosť podnikateľského prostredia nevyhnutné rovnako ako pôsobenie na pozícii mimo oblasti ľudských zdrojov. Takúto kombináciu vnímame ako nevyhnutnú súčasť kariérnej cesty výnimočných HR lídrov. Svetová finančná a ekonomická kríza, digitálne inovácie a vývoj technológií, nástup sociálnych médií, globalizácia či zmeny v zložení pracovnej sily a s nimi súvisiace prehlbujúce sa rozdiely medzi generáciami, ich hodnotami, očakávaniami a prístupom k práci, špecifiká tzv. generácie Y, ktorá je na pracovnom trhu silne zastúpená, medzinárodne zložené virtuálne pracovné tímy, dôraz na Corporate Social Responsibility a žitie hodnôt organizácie – to všetko tvorí agendu HR profesionálov.

Kľúčová je schopnosť vyrovnať sa s neistotou, nejednoznačnosťou a nestálosťou podnikateľského prostredia. Stredobodom aktivít HR profesionálov je získať a udržať talenty a pracovať s angažovanosťou zamestnancov. “Manažéri riadenia vzťahov s ľuďmi” sa musia vedieť efektívne popasovať s neustálymi zmenami a so schopnosťou viesť ostatných. Úlohu HR lídrov možno nazvať aj bojom o talenty. Aj v súvislosti s narastajúcim počtom regionálnych Shared Service Centers v regióne (EMEA), kde je HR misia jednoznačná – je ňou organizačné usporiadanie a získanie a rozvoj talentov.

Amrop Jenewein kladie dôraz na budovanie a udržiavanie dlhodobých a stabilných vzťahov s predstaviteľmi z oblasti Human Resources v rámci všetkých sektorov. Na jednej strane s nimi spolupracujeme ako s kandidátmi, na druhej strane ako s klientmi. Každodenná realita ukazuje, že súčasná spoločnosť sa rýchlo a dynamicky mení, oblasť Human Resources nevynímajúc. HR Manager je strategickým partnerom pre biznis a jeho úloha je komplexnou kombináciou koncepčnej, metodologickej, poradenskej, usmerňovacej, organizačnej, koučovacej a mentorskej funkcie. Kľúčovou a neraz zabudnutou potrebou je, aby si HR manažéri vytvárali a rozvíjali vzťahy a nachádzali správne komunikačné kanály so CEO, resp. s vrcholovým manažmentom. Je dôležité, ba až nevyhnutné, aby bol HR manažment začlenený medzi riadiace zložky organizácie. Avšak nie všetci HR profesionáli sú pripravení byť súčasťou top manažmentu a byť rovným partnerom v otázkach biznisu.

V Amrope Jenewein rozumieme potrebám organizácií i potrebám súvisiacim s útvarom ľudských zdrojov. Klientom dokážeme zaručiť, že disponujú kvalitnými odborníkmi, ktorí dokážu spravovať agendu ľudských zdrojov v prospech rozvoja biznisu. Vieme, že podobne ako na iných pozíciách, aj v oblasti ľudských zdrojov je potrebné mať ľudí, ktorí majú cit pre podnikanie, disponujú strategickým nadhľadom, rozumejú financiám a operatívnemu riadeniu a vedia pracovať s údajmi a rôznorodými informáciami.

Kompetencie HR lídrov dneška sú:

 • HR ako procesný expert
 • HR ako nositeľ zmeny
 • HR riadiaci vzťahy a rozvoj ľudí
 • HR ako biznis partner a partner top manažmentu
 • HR ako ambasádor ľudí

Amrop Jenewein expertízou v oblasti HR pokrýva tieto funkčné špecializácie:

 • nábor a výber
 • personálna administratíva, pracovno-právne vzťahy, komunikácia a riadenie vzťahov s odborovými organizáciami
 • rozvoj a vzdelávanie zamestnancov
 • odmeňovanie a motivácia
 • firemná kultúra a žitie hodnôt (komunikácia, spoločenská zodpovednosť, firemná filantropia)
 • zamestnávateľská značka, personálny marketing

Pri našej práci vedeniu organizácie i profesionálom v oblasti HR radíme v témach týkajúcich sa získavania a rozvíjania líderstva v organizácii. V spolupráci s riešeniami v rámci Amrop Jenewein Leadership Services pomáhame nastavovať optimálne organizačné usporiadanie, systémy na riadenie výkonnosti, systémy plánovaného nástupníctva, systémy mapovania a rozvoja talentov, hodnotenia kompetencií, nastavenia kompetenčných modelov, kariérneho manažmentu a systémy individuálneho manažérskeho rozvoja pomocou koučingu.

Ladislava Molnárová