Mgr. Igor Kamačai absolvoval vysokoškolské štúdium na Ruhr Universität Bochum v Nemecku, odbor psychológia so zameraním na klinickú a komunikačnú psychológiu.

Má dlhoročné skúsenosti, ktoré získal ako vrcholový manažér v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, člen predstavenstva za oblasť ľudských zdrojov a prokurista v medzinárodných spoločnostiach v krajinách západnej, strednej a východnej Európy a Ruska. Riadil aj právny odbor a oblasť informačných technológií. Vo funkcii Strategy & Green Field HR Manager zavádzal do praxe nové aspekty personálneho manažmentu vo všetkých dimenziách – štruktúra organizácie, firemná kultúra, politika zamestnanosti, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, legislatíva, sociálna politika, odmeňovanie, motivácia. Dlhoročne pôsobil v tarifných komisiách pre vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v Nemecku a Rakúsku za únie zamestnávateľov, pričom zároveň úzko spolupracoval s odborovými zväzmi.

V oblasti koučingu viedol viac ako 100 koučingových hodín na pozícii Business Coach vrcholového manažmentu. Kvalifikáciu si neskôr prehĺbil štúdiom na CTC – Academy Wien. Je zakladateľom poradenskej spoločnosti Mgr. Igor Kamačai – Management & HR Consultancy. Ťažiskom jeho profesijného zamerania je oblasť vývoja, rozvoja a efektívneho využitia ľudských zdrojov v podnikateľskom prostredí so zameraním na Assessment Center – HR Due Diligence, Coaching – Reengineering, Development Centre – Succession Planning, Development of Organization – Talent Management a HR Audit.

V doterajšej odbornej praxi realizoval projekty reštrukturalizácie organizácie, Assessment a Development Centre, analýzy potenciálu a skupinový a individuálny koučing so zameraním na osobnostný rozvoj a kariérny vývoj manažéra.

Je certifikovaným trénerom GRID, NLP Practitioner a mediátorom na riešenie konfliktov na úrovni vrcholového manažmentu. Je členom DGFP.

Životné krédo: Uvedomenie si našich výsledkov a úspechov dáva našej práci zmysel a posúva nás vpred.