Za ostatné dve dekády sa náš spôsob života a toho, ako pracujeme, dramaticky zmenil. Očakávania kladené na lídrov sú dnes významne iné než v minulosti predovšetkým preto, aby dokázali čeliť výzvam tzv. VUCA WORLD (Volatile, Uncertain, Complex a Ambiguous – nestály, neistý, zložitý a nejednoznačný svet). Éru informácií a analýz postupne strieda éra predstavivosti, v ktorej sa kreativita, nápady a myšlienky stávajú primárnymi tvorcami ekonomickej hodnoty. V spolupráci s expertmi česko-slovenskej skupiny Jenewein GroupBusiness Innovation Network (BIN) ponúkame komplexné a na mieru šité poradenské riešenia.

Amrop Jenewein je vyhľadávaným partnerom pri riešení rôznych problémov a výziev v oblasti ľudského kapitálu spojených s hľadaním, rozvojom a optimalizáciou ľudských zdrojov v organizácii s cieľom maximalizovať ich prínos a zabezpečiť návratnosť vynaložených investícií. Našich klientov, ktorými sú organizácie rôznych typov vlastníctva (Private & Family Companies, Multinational Corporations a State Owned Enterprises), efektívnymi poradenskými riešeniami posúvame k dosahovaniu cieľov a celkovému úspechu v čoraz náročnejšom prostredí. Ak organizácia prechádza výraznou transformáciou alebo potrebuje nový biznis model, ktorý by reflektoval novú stratégiu, Amrop Jenewein ponúka integrované a na mieru šité riešenia. Do poradenských riešení vkladáme hlboké poznanie jednotlivých sektorov i celkového podnikateľského a spoločenského prostredia a schopnosť pochopiť a riešiť náročné situácie, v ktorých sa klienti nachádzajú.

Naše riešenia napomáhajú organizáciám zvýšiť ich agilitu (akcieschopnosť), aby dokázali pružne reagovať na aktuálne výzvy a aby akcelerovali rozvoj a rast svojho biznisu. A rastúcu výkonnosť možno dosiahnuť iba vďaka lídrom, ktorí dokážu ľudí okolo seba nielen kontrolovať a riadiť, ale najmä inšpirovať, nadchnúť a motivovať. Do našich riešení dlhodobo prinášame inovatívne poznatky a prístupy, aby sme našim klientom pomáhali neustále zlepšovať kvalitu a výkonnosť lídrov a ich tímov, pričom do nich integrujeme najnovšie poznatky neurovedy.

Rapídny výskum v oblasti neurovedy neustále prichádza s novými objavmi, ktoré nám pomáhajú čoraz lepšie chápať, ako funguje ľudský mozog. To nám dáva doteraz nepoznanú príležitosť lepšie chápať, ako a prečo sa správame práve určitým spôsobom, ako prijímame rozhodnutia či ako fungujeme s inými. Je preto prirodzené, že poznanie ľudského mozgu sa musí stať súčasťou modelu líderstva.

Tieto princípy vnášame aj do našich Leadership Services riešení:

Aby sme boli efektívnymi lídrami, potrebujeme poznať aj vlastnú biológiu. Na jej poznanie sa často v debatách o rozvoji líderských schopností zabúda, a pritom hrá kľúčovú rolu v oblastiach ako:

Integrácia – schopnosť prepájať mozog, myseľ a telo do zdravo fungujúceho systému
Inšpirácia – schopnosť manažovať vlastnú energiu a stimulovať ako seba tak i iných
Imaginácia – mentálna schopnosť, ktorá umožňuje proces kreatívneho myslenia
Intuícia – schopnosť porozumieť niečomu inštinktívne bez zapojenia procesu myslenia

Vybalansovaný a zdravý mozog pozitívne ovplyvňuje naše správanie, pozornosť, pamäť, rozhodovacie mechanizmy i celkovú efektívnosť. Aj preto veríme, že každý človek by mal poznať svoj mozog a spôsob, ako môže dosiahnuť jeho optimálne fungovanie, ak chce byť efektívny v práci a v živote. Optimálne fungujúci mozog je totiž najlepším nástrojom lídra.

Amrop Jenewein dlhodobo integruje najnovšie poznatky neurovedy do oblasti Leadership Services, aby klientom pomáhal neustále zlepšovať kvalitu a výkonnosť lídrov. V súlade s touto stratégiou sme na trh priniesli jedinečný model Model i4 Neuroleader, ktorý prináša novú perspektívu do témy líderstva. Najprv identifikuje vnútorné predpoklady lídrov a potom ich naučí, ako ich možno oveľa lepšie využívať. Nový model na rozvoj lídrov stavia na štyroch pilieroch (i4: imaginácia, integrácia, inšpirácia a intuícia) a 16 kompetenciách, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Vychádza z poznania neurobiológie a neurovedy a umožňuje zladiť myseľ so zdravým fungovaním celého organizmu. Tento model ukazuje, ako líder môže rozvinúť a posilniť svoje mentálne schopnosti, aby zvýšil svoju výkonnosť, vytváral rámec pre úspešnú spoluprácu v rámci rôznorodých tímov, podporil inovatívne myslenie na objavenie oblastí pre ďalší rast a podporil agilitu (akcieschopnosť) na prepojenie stratégie a jej implementácie.

Kontextom riadený proces hodnotenia rozvinutosti kľúčových kompetencií Context Driven Leadership Assessment program je zase základom riešenia otázok priamo súvisiacich so spôsobom a s úrovňou vedenia a riadenia organizácií. Ide o riešenie, vďaka ktorému možno zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť organizácie a jej schopnosť pružne reagovať na meniace sa prostredie. Ponúka možnosť strategicky vyhodnotiť bázu manažérov a talentov vrátane posúdenia súladu ich vnútorného nastavenia s celkovým nastavením organizácie, rozvojových potrieb a schopnosti vyrovnať sa so strategickými úlohami. Našim klientom touto službou pomáhame porovnať vlastný ľudský kapitál s možnosťami trhu na lokálnej i globálnej úrovni a pochopiť a naplno využívať potenciál kľúčových ľudí.

Náš špecifický prístup k posudzovaniu manažérov a lídrov vychádza z analýz vnútorného prostredia organizácie, rešpektuje rozvinutosť potrebných kompetencií a využíva v mnohých smeroch prevratné poznatky neurovedy definujúcej špecifiká ľudskej mysle, ktoré determinujú ľudské správanie. Context Driven Leadership Assessment je postavený na hodnotení štyroch základných kontextov – kontext stavu a situácie organizácie (Business Context), kontext konkrétnej pracovnej pozície (Position Context), kontext kompetencií (Competency Context) a kontext mozgu a mysle jednotlivca (Brain & Mind Context).

Riešenia Amropu Jenewein v oblasti Context Driven Leadership Assessment sú pohľadom z odlišného uhla a vo väčšine prípadov otvárajú úplne nové pole na interpretáciu hodnotenia posudzovaných manažérov a lídrov. Využívajú sa najmä pri zmenách v top manažmente, plánovaní nástupníctva, fúziách a akvizíciách, identifikácii rozvojových potrieb manažérov a talentov, hľadaní silných oblastí a slabín organizácie a odhaľovaní rezerv a riešení nedostatkov vo fungovaní manažérskych tímov.

Ďalším unikátnym produktom, ktorý Amrop Jenewein ponúka klientom vďaka zmluvnej spolupráci, je program Talent Dynamics – business development pathway for accelerating trust and flow. Bol vyvinutý v Singapure a jeho moduly na úrovniach jednotlivca, tímu, vedenia i organizácie zvyšujú rast, dôveru a efektivitu spolupráce. Moduly učia manažérov prihliadať na schopnosti ľudí, vytvárať a efektívne odovzdávať hodnotu na všetkých úrovniach a podnikateľsky myslieť pri každodenných manažérskych rozhodnutiach v prostredí korporácie. Dynamika talentu spája osobnostnú profilovú typológiu s princípmi tímovej dynamiky a je prepracovaným systémom, ktorý osobný rozvoj integruje do manažérskeho vzdelávania prostredníctvom koučingu a mentoringu.

Amrop Jenewein ponúka skúsenosti s rozvojom lídrov prostredníctvom riešení optimálneho organizačného usporiadania, nastavením systémov riadenia ľudského kapitálu, prípravou programov manažmentu talentov, riadením výkonnosti a rozvíjaním potenciálu manažérov prostredníctvom rôznych nástrojov ako aj prostredníctvom služby Executive Coaching.

 • Brain Friendly Organizations
 • – brain friendly organizáciu definujeme ako organizáciu, ktorá si kladie za cieľ zlepšiť výkon všetkých mozgov, ktoré v nej pracujú. S jediným cieľom: zvýšiť celkovú produktivitu, spokojnosť a angažovanosť zamestnancov.

Na organizačnej úrovni ponúkame integrované a na mieru šité riešenia pre organizácie, ktoré prechádzajú významnou transformáciou, ako aj pre tie, ktoré potrebujú nové biznis modely odrážajúce ich nové biznis stratégie s využitím hlbokých znalostí jednotlivých odvetví, ako aj celého podnikateľského a sociálneho prostredia. Naše riešenia v oblasti Building Brain-Friendly Organizations zvyšujú produktivitu podnikania, blahobyt a angažovanosť zamestnancov prostredníctvom:

  • Leadership Strategy Framework
  • Organizational Structures & Processes
  • Creating Brain-Friendly Cultures
  • Organizational Climate & Leadership Styles
  • Succession Planning

Vytvorenie tzv. brain friendly pracoviska, v ktorom sa jednotliví pracovníci môžu stať tvorcami alebo spolutvorcami toho, ako a kde chcú plniť pracovné zadania, aby ich mozog dlhodobo podával maximálny výkon, je to, čo bude v nasledujúcom období odlišovať najlepšie organizácie od priemerných.