V spolupráci s expertmi poradenskej spoločnosti Jenewein GroupBusiness Innovation Network (BIN) ponúkame komplexné a na mieru šité poradenské riešenia.

Amrop Jenewein je vyhľadávaným partnerom pri riešení rôznych problémov a výziev v oblasti ľudského kapitálu spojených s hľadaním, rozvojom a optimalizáciou ľudských zdrojov v organizácii s cieľom maximalizovať ich prínos a zabezpečiť návratnosť vynaložených investícií. Našich klientov, ktorými sú organizácie rôznych typov vlastníctva (Multinational Corporations,Local & Family Owned Businesses a State Owned Enterprises), efektívnymi poradenskými riešeniami posúvame k dosahovaniu cieľov a celkovému úspechu v čoraz náročnejšom prostredí. Ak organizácia prechádza výraznou transformáciou alebo potrebuje nový biznis model, ktorý by reflektoval novú stratégiu, Amrop Jenewein ponúka integrované a na mieru šité riešenia. Do poradenských riešení vkladáme hlboké poznanie jednotlivých sektorov i celkového podnikateľského a spoločenského prostredia a schopnosť pochopiť a riešiť náročné situácie, v ktorých sa klienti nachádzajú.

Naše riešenia napomáhajú organizáciám zvýšiť ich agilitu (akcieschopnosť), aby dokázali pružne reagovať na aktuálne výzvy a aby akcelerovali rozvoj a rast svojho biznisu. Pod agilitou rozumieme celkovú pripravenosť vnímať a chápať meniace sa prostredie, individuálne a firemné fungovanie v ňom a schopnosť rýchlo sa adaptovať.

Princíp agility vnášame aj do našich Leadership Services riešení:

 • Agile Leaders
 • – rastúcu výkonnosť možno dosiahnuť iba vďaka lídrom, ktorí dokážu ľudí okolo seba inšpirovať k rastúcim výkonnom; vďaka našim riešeniam v tejto oblasti dokážeme identifikovať talent, potenciál a oblasti rozvoja manažérov a lídrov a následne aj riadiť ich rozvoj smerom k osobnému rastu a akcelerácii rastu firiem, ktoré vedú a v ktorých pracujú:

Amrop Jenewein ponúka skúsenosti s riešením optimálneho organizačného usporiadania, nastavením systémov riadenia ľudského kapitálu, prípravou programov manažmentu talentov, riadením výkonnosti a rozvíjaním potenciálu manažérov prostredníctvom nástroja Executive Coaching. V ponuke má aj kontextom riadený proces hodnotenia rozvinutosti kľúčových kompetencií Context Driven Leadership Assessment program. Je základom riešenia otázok priamo súvisiacich so spôsobom a s úrovňou vedenia a riadenia organizácií. Ide o riešenie, vďaka ktorému možno zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť organizácie a jej schopnosť pružne reagovať na meniace sa prostredie. Ponúka možnosť strategicky vyhodnotiť bázu manažérov a talentov vrátane posúdenia súladu ich vnútorného nastavenia s celkovým nastavením organizácie, rozvojových potrieb a schopnosti vyrovnať sa so strategickými úlohami. Našim klientom touto službou pomáhame porovnať vlastný ľudský kapitál s možnosťami trhu na lokálnej i globálnej úrovni a pochopiť a naplno využívať potenciál kľúčových ľudí.

Náš špecifický prístup k posudzovaniu manažérov a lídrov vychádza z analýz vnútorného prostredia organizácie, rešpektuje rozvinutosť potrebných kompetencií a využíva v mnohých smeroch prevratné poznatky neurovedy definujúcej špecifiká ľudskej mysle, ktoré determinujú ľudské správanie. Context Driven Leadership Assessment je postavený na hodnotení štyroch základných kontextov – kontext stavu a situácie organizácie (Business Context), kontext konkrétnej pracovnej pozície (Position Context), kontext kompetencií (Competency Context) a kontext mozgu a mysle jednotlivca (Brain & Mind Context).

Riešenia Amropu Jenewein v oblasti Context Driven Leadership Assessment sú pohľadom z odlišného uhla a vo väčšine prípadov otvárajú úplne nové pole na interpretáciu hodnotenia posudzovaných manažérov a lídrov. Využívajú sa najmä pri zmenách v top manažmente, plánovaní nástupníctva, fúziách a akvizíciách, identifikácii rozvojových potrieb manažérov a talentov, hľadaní silných oblastí a slabín organizácie a odhaľovaní rezerv a riešení nedostatkov vo fungovaní manažérskych tímov.

Ďalším unikátnym produktom, ktorý Amrop Jenewein ponúka klientom vďaka zmluvnej spolupráci, je program Talent Dynamics – business development pathway for accelerating trust and flow. Bol vyvinutý v Singapure a jeho moduly na úrovniach jednotlivca, tímu, vedenia i organizácie zvyšujú rast, dôveru a efektivitu spolupráce. Moduly učia manažérov prihliadať na schopnosti ľudí, vytvárať a efektívne odovzdávať hodnotu na všetkých úrovniach a podnikateľsky myslieť pri každodenných manažérskych rozhodnutiach v prostredí korporácie. Dynamika talentu spája osobnostnú profilovú typológiu s princípmi tímovej dynamiky a je prepracovaným systémom, ktorý osobný rozvoj integruje do manažérskeho vzdelávania prostredníctvom koučingu a mentoringu.

Amrop Jenewein dlhodobo integruje najnovšie poznatky neurovedy do oblasti Leadership Services, aby klientom pomáhal neustále zlepšovať kvalitu a výkonnosť lídrov. V súlade s touto stratégiou sme na trh priniesli jedinečný model Model i4 Neuroleader, ktorý prináša novú perspektívu do témy líderstva. Najprv identifikuje vnútorné predpoklady lídrov a potom ich naučí, ako ich možno oveľa lepšie využívať. Nový model na rozvoj lídrov stavia na štyroch pilieroch (i4: imaginácia, integrácia, inšpirácia a intuícia) a 16 kompetenciách, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Vychádza z poznania neurobiológie a neurovedy a umožňuje zladiť myseľ so zdravým fungovaním celého organizmu. Tento model ukazuje, ako líder môže rozvinúť a posilniť svoje mentálne schopnosti, aby zvýšil svoju výkonnosť, vytváral rámec pre úspešnú spoluprácu v rámci rôznorodých tímov, podporil inovatívne myslenie na objavenie oblastí pre ďalší rast a podporil agilitu (akcieschopnosť) na prepojenie stratégie a jej implementácie.

 • Agile Organizations
 • – agilnými organizáciami sú tie, ktoré rýchlo reagujú na meniace sa prostredie, v ktorých sa presadzujú princípy podnikavosti a odolnosti a ktoré dokážu zákazníkovi ponúkať nielen štandardizované, ale aj na mieru šité produkty a riešenia. Agilita si vyžaduje dynamizmus organizácie v zmysle rýchlosti a schopnosti sa prispôsobovať, zároveň si však vyžaduje stabilitu v podobe oporných bodov a princípov, na ktorých firma stojí a ktoré sa nemenia. Preto je našou úlohou usmerniť organizácie pri dosahovaní rovnováhy medzi týmito atribútmi agility:

  • Leadership Strategy Framework
  • Organizational Structures & Processes
  • Creating Brain-Friendly Cultures
  • Organizational Climate & Leadership Styles
  • Succession Planning