Veľké množstvo rešpektovaných a úspešných podnikateľských subjektov vzniklo a ďalej sa rozvíjalo na Slovensku, pričom viac ako dve tretiny z nich tvoria rodinné firmy. Veľmi veľa spoločností s domácimi vlastníkmi sa navyše časom môže zmeniť na rodinné, ak sa majiteľ, resp. majitelia rozhodnú zaangažovať do svojho podnikania aj potomkov. Takéto firmy majú nezastupiteľnú rolu pri rozvoji podnikania a raste ekonomiky.

Napriek ich významu a vplyvu tento typ organizácií zatiaľ na Slovensku vzhľadom na historický vývoj nemá dlhšiu ako štvrťstoročnú históriu. V súčasnosti však prichádza obdobie, keď musia čeliť viacerým výzvam. Či už ide o konsolidáciu procesov a organizačnej štruktúry, expanziu na zahraničné trhy, otázku nástupníctva v rámci rodiny, ustanovovanie nových riaditeľov a manažérov, ktorí nie sú z okruhu rodiny, alebo o významné investičné rozhodnutia či nakladanie so ziskom – všetky tieto situácie musia riešiť špecifickým spôsobom v kontexte danej rodiny alebo v súlade s hodnotami, ktoré vyznáva ich vlastník.

Amrop Jenewein tiež patrí do tejto kategórie spoločností a jeho vnútorná kultúra je postavená na princípoch rodinných firiem. Preto dlhodobo stojí na ich strane a podporuje majiteľov pri strategických rozhodnutiach, ktoré súvisia s firmou a jej ďalším rozvojom.

Napomáhame vytvárať rámec pre dobrú správu takýchto spoločností, ktorá by vytvorila jasnú definíciu roly vlastníka od roly riaditeľa či manažéra vo vlastnej firme. Podporujeme vlastníkov firmy aj v procese plánovaného nástupníctva a odovzdávania pomyselnej štafety budúcej generácii. Zároveň napomáhame skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri ich rozvoji alebo obsadzovaní kľúčových pozícií vo firme ľuďmi, ktorí dokážu napomáhať pozitívnemu smerovaniu firmy v súlade s jej kultúrou a hodnotami.

V spolupráci s poradensko-analytickým inštitútom EPPP a ďalšími partnermi a organizáciami zo súkromného a z verejného sektora sa snažíme aktívne podporovať dialóg medzi rôznymi subjektmi a inštitúciami zameranými na rodinné podnikanie a rozvíjať celé spektrum nástrojov, legislatívnych zjednodušení, moderných modelov riadenia a nových prístupov využiteľných v prospech rodinných firiem.

Senior Leadership Advisory for Family Businesses & Offices…
ŠTÚDIA: Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine…
ŠTÚDIA: Rodinné podnikanie na Slovensku…

Matej Taliga