V spoločnosti pôsobí od roku 2015 a zastáva pozíciu rešeršnej konzultantky pre projekty v oblasti Executive Search. Primárnou náplňou jej práce je aktívne vyhľadávanie a spracúvanie údajov o relevantnom trhu, následná analýza a aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov spolu s prípravou týždenných reportov.

Lucie má skúsenosti s prácou s ľuďmi v oblasti recruitingu, ktoré nadobudla počas stáží v medzinárodných personálnych agentúrach. Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor psychológia, pričom počas štúdia sa zúčastnila na zahraničnom študijnom pobyte v Krakove.