S desiatkami úspešne obsadených pozícií na úrovni strategického riadenia obchodu a marketingu je Amrop Jenewein vyhľadávaným poradenským subjektom na riešenie potrieb v týchto funkčných oblastiach. Naše bohaté skúsenosti sú prínosom pre klientov v oblasti B2B, B2C i H2H segmentu trhu, kde klientom pomáhame s hľadaním vhodných adeptov na pozície vo vedení marketingu, obchodu alebo stratégie i v oblasti služieb zákazníkom a produktového i brand manažmentu.

Táto pracovná skupina dokáže efektívne prepájať koncepty marketingu, komunikácie a starostlivosti o značku a produkty s budovaním štruktúr, ktoré dokážu zabezpečiť dynamický predaj a rozvoj obchodných vzťahov. Citlivo reagujeme na potreby klientov z hľadiska vhodnosti budovaných obchodných konceptov a predstavujeme zodpovedajúce vodcovské profily.

Mena euro, politická nestabilita v okolitom regióne, nedostatočný prístup k voľnému kapitálu, nedôvera a ostýchavosť spotrebiteľov, ešte vždy doliehajúca finančná a ekonomická kríza, ale aj vedecké a technologické inovácie, sila sociálnych médií, neustála zmena a neistota zvýrazňujú potrebu nachádzať nové a nové konkurenčné výhody. Okrem toho je úlohou obchodníkov a marketérov tvrdo pracovať na udržaní zákazníckej lojality. Nielen v obchode a marketingu sa kľúčovou stala schopnosť vyrovnať sa s neistotou a nejednoznačnosťou podnikateľského prostredia, kde jedinou stálou premennou je neustála zmena. Kedysi bola kvalita výroby a procesy najdôležitejšie, avšak technologický pokrok ukázal, že štandardne zaužívané postupy nefungujú. Pôvodne armádna terminológia skratky VUCA najlepšie charakterizuje súčasné podnikateľské prostredie, v ktorom obchodníci a marketéri s kompetenciami agilnej zmeny, tvrdou prácou, inováciami a odvahou v pravej chvíli riskovať dokážu udržať lojalitu zákazníka.

Amrop Jenewein si je vedomý, že presadiť sa v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí je pre organizácie čoraz náročnejšie. Identifikáciu a výber lídrov, manažérov a profesionálov na pozície Marketing, Sales a Strategy Officers vnímame ako kľúčový faktor dlhodobého pozitívneho dosahovania strategických cieľov a udržiavania rastu spoločnosti prostredníctvom agilnej zmeny a agilných vodcov.

Dynamické prostredie marketingu, rozširujúci sa priestor a možnosti na ovplyvňovanie spotrebiteľského správania prostredníctvom sociálnych médií, platforiem, nových predajných kanálov a technológií v kombinácii so silnejúcim konkurenčným prostredím si žiada zameriavať sa na identifikáciu, výber, budovanie a nadväzovanie vzťahov s takými profesionálmi na trhu, ktorí sú skúsení, koncepčne zmýšľajú, sú kreatívni, nachádzajú riešenia a zároveň dokážu realizovať vhodné marketingové nástroje na dosahovanie stanovených cieľov. V neposlednom rade vedia svoje výsledky kriticky zhodnotiť a zanalyzovať. Ako spojenú nádobu s prostredím marketingu vnímame úlohu dodávateľských agentúr pôsobiacich v oblasti reklamy, médií, PR, komunikácie, event manažmentu, digitálneho marketingu a prieskumných agentúr.

Amrop Jenewein expertízou v oblasti Marketing pokrýva tieto funkčné špecializácie:

 • Marketing Management/CMO
 • Chief Customer Officer
 • Branding/Strategic Marketing
 • Trade Marketing/Field Marketing
 • Product Management
 • Product Development/Innovation
 • Operational Marketing
 • Online Marketing
 • Public Relations
 • Prieskum a analýzy trhu
 • Advertising
 • Marketing Communication
 • Event Management
 • Digital Media/New Media
 • Direct Marketing
 • MLM

 

Riadenie obchodnej stratégie, plnenie obchodných plánov a dosahovanie pozitívnych hospodárskych výsledkov je hlavným hnacím motorom každej organizácie a má priamy dosah na jej vývoj. V rámci identifikácie manažérov na obchodno-strategickej funkčnej úrovni sa zameriavame na výber lídrov, ktorí disponujú excelentnými komunikačnými a prezentačnými zručnosťami a analytickými a logickými schopnosťami, sú orientovaní na dosahovanie výsledkov, sú vytrvalí, dokážu sa rýchlo adaptovať na meniace sa trendy a nechýba im tzv. ťah na bránku.

Amrop Jenewein expertízou v oblasti strategického riadenia obchodu pokrýva tieto funkčné špecializácie s prihliadnutím na trhovú segmentáciu:

 • Commercial Strategy/Growth/Business Development
 • B2B, B2C
 • Field Force Management
 • Key Account Management
 • Purchaising Management
 • Category Management
 • E-commerce
 • MLM
 • Omni-Channel Management

 

Úloha manažérov a lídrov zodpovedných za stratégiu organizácie je viacrozmerná a v praxi môže byť rôzne ukotvená. V rámci tejto pracovnej skupiny vnímavo pristupujeme k špecifickým potrebám organizácie a postavenia stratégie, čo sa následne odzrkadlí v riešeniach, ktoré klientom ponúkame.

Amrop Jenewein s globálnym dosahom a lokálnou expertízou poskytuje plnohodnotné a diverzifikované poradenské riešenia zohľadňujúce potreby nájdenia, pritiahnutia, zhodnotenia a poznania špecifických talentov pre oblasť Marketing, Sales & Strategy Officers prostredníctvom spektra poradenských riešení Executive Search, Talent Mapping, Executive Market Mapping, Executive Coaching, Career Management a Succession Plannning.

Ladislava Molnárová, Katarína Mokráňová