K neodmysliteľným organizmom každej ekonomiky a každej krajiny patria nadnárodné korporácie. V ekonomike majú relevantnú pozíciu presne tak ako malé a stredné podniky a rodinné firmy. Definuje ich fakt, že svoje aktivity rozvíjajú vo viacerých štátoch, a pritom sú centrálne riadené z jedného, prípadne z dvoch štátov. V súčasnom globálnom svete je ich ekonomická sila neraz väčšia než sila mnohých krajín, a preto sú často istým spôsobom démonizované.

Nadnárodné korporácie musia čeliť hlavnej výzve, ktorou je hľadanie optimálneho organizačného usporiadania medzi vlastnou centrálou a zahraničnými entitami či fungovanie vo virtuálnych tímoch a v multikultúrnom prostredí. Každodenne musia riešiť otázky týkajúce sa zvyšovania efektivity a riadenia nákladov a prijímať s tým spojené rozhodnutia o presune pobočiek do krajín s nižšími nákladmi. Kladú silný dôraz na hľadanie najvhodnejších transparentných spôsobov na dobrú správu spoločnosti (Corporate Governance) a budovanie trvalo udržateľného rozvoja (Sustainability). Avšak v súčasnosti majú pred sebou oveľa viac interných aj biznisových výziev, ako sa môže zdať.

Jednou z kľúčových záležitostí je mať v riadiacich pozíciách správnych ľudí. Komplexnosť a istým spôsobom aj komplikovanosť štruktúr takýchto organizácií kladie dôraz na kompetencie a skúsenosti, ktoré sú istým spôsobom komplexnejšie než pri lokálnych firmách. V rýchlo sa meniacom svete korporácií musia manažéri disponovať zručnosťami ako schopnosť manažovať neistotu, schopnosť lokálne aplikovať globálne koncepty, schopnosť orientovať sa v zložitých štruktúrach a schopnosť neobetovať dlhodobý rozvoj útvaru, za ktorý sú zodpovední, za cenu rýchleho a možno aj nesystémového napĺňania cieľa. Agilita, digitalizácia, neustále zmeny a samoriadené tímy si vyžadujú manažérov a lídrov, ktorí cítia a vedia prejaviť zodpovednosť a sú pripravení dosahovať výsledky nie cez biznisovú optiku, ale aj z pohľadu riadenia ľudí.

Amrop Jenewein ako súčasť jednej z najväčších Executive Search, Board & Leadership Services organizácií, ktorá pôsobí v takmer 50 krajinách sveta, rozumie lokálnym potrebám firiem a ich globálnym konceptom. Strategické rozhodovanie o fungovaní organizácie pôsobiacej na Slovensku sa často deje mimo našu krajinu – buď priamo v centrálach alebo regionálnych štruktúrach, do ktorých zapadá aj Slovensko. Amrop ako nadnárodná organizácia často realizuje výber vhodných kandidátov na pozície v regionálnych štruktúrach spoločností a je v neustálom kontakte nielen s lídrami na Slovensku, ale aj so štruktúrami a s ľuďmi v centrálach, kam riaditelia lokálnych zastúpení reportujú priamo alebo ako súčasť maticových štruktúr. S vyše štyridsaťročnou skúsenosťou Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov. Vieme preto pružne reagovať na komplexné požiadavky takých gigantov, akými korporácie sú.

Pri veľkých korporáciách treba brať do úvahy zásadný faktor vzťahu. A to vzťahu medzi lokálnym manažmentom v krajine a centrálou a vlastným vedením korporácie. V tomto vzťahu je kľúčové neustále si uvedomovať špecifiká lokálneho prostredia, ktoré môžu byť veľkou výzvou pre súčinnosť medzi centrálou a lokálnou pobočkou. Riadiť tieto vzťahy musia zrelí manažéri, ktorí si uvedomujú častú protichodnosť cieľov lokálneho manažmentu a centrály a sú schopní balansovať tento vzťah v prospechu celku. Keďže komunikujeme s ľuďmi na oboch stranách, rozumieme potrebám oboch a v poradenských riešeniach pomáhame vyvážiť a približovať pohľady oboch strán.

V nasledujúcom období bude kľúčové, aby úspešný líder a manažér dokázal využiť nové trendy a spôsoby riadenia pri vedení samoriadených, multikultúrnych a virtuálnych tímov. Tento značný odklon od klasického prístupu k vedeniu ľudí si vyžaduje zmenu nielen myslenia a riadenia, ale aj kultúry spoločnosti a jednotlivcov. Naša spoločnosť drží neustále ruku na pulze vývoja týchto lídrov s ohľadom na rýchlo sa rozrastajúcu digitalizáciu a čoraz osobnejší prístup k
ľuďom.

Cez osobnú skúsenosť našich konzultantov z prostredia nadnárodných korporácií na vysokých riadiacich pozíciách rozumieme požiadavkám na dobrú správu spoločnosti a napomáhame organizáciám zosúlaďovať lokálne organizácie s konceptmi korporácie. Vieme posúdiť kompetencie a odporučiť konkrétne tipy a techniky na rozvoj kompetencií potrebných pre manažéra na to, aby mohol byť v takomto type organizácie úspešný.

Igor Šulík