Nadnárodné korporácie, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách a cez rôzne časové pásma, a tým pádom aj v rôznych kultúrach, čelia výzvam súčasnosti v podobe globalizácie, hľadania optimálneho organizačného usporiadania medzi vlastnou centrálou a zahraničnými entitami i fungovaním vo virtuálnych tímoch. Zvýšený tlak na zvyšovanie vlastnej efektivity, hľadanie úspor, presuny podnikov do krajín s nižšou nákladovou štruktúrou, hľadanie najvhodnejších transparentných spôsobov na dobrú správu spoločnosti (Corporate Governance) a budovanie trvalo udržateľného rozvoja (Sustainability) – to sú len niektoré z výziev, ktoré takéto typy organizácií riešia.

Manažéri fungujúci v štruktúrach takýchto organizácií musia disponovať aj kompetenciami, ktoré doteraz neboli také žiadané – schopnosť manažovať neistotu, schopnosť lokálne aplikovať globálne koncepty korporácie, schopnosť orientovať sa v zložitých štruktúrach a schopnosť neobetovať dlhodobý rozvoj útvaru, za ktorý sú zodpovední, za cenu rýchleho a možno aj nesystémového napĺňania cieľa.

Amrop Jenewein ako súčasť najrozšírenejšej siete Executive Search spoločností rozumie lokálnym potrebám firiem a ich globálnym konceptom. Strategické rozhodovanie o fungovaní organizácie pôsobiacej na Slovensku sa často deje mimo našu krajinu – buď priamo v centrálach alebo regionálnych štruktúrach, do ktorých zapadá aj Slovensko. Amrop ako nadnárodná organizácia často realizuje výber vhodných kandidátov na pozície v regionálnych štruktúrach spoločností a je v neustálom kontakte nielen s lídrami na Slovensku, ale aj so štruktúrami a s ľuďmi v centrálach, kam riaditelia lokálnych zastúpení reportujú priamo alebo ako súčasť maticových štruktúr.

Vzťah medzi lokálnym manažmentom a centrálou je do určitej miery delikátny. Presvedčiť centrálu o špecifikách lokálneho prostredia je pre lokálneho manažéra často veľmi náročné, preto je dôležité, aby do tohto vzťahu vstupovali manažéri, ktorí si uvedomujú častú protichodnosť cieľov lokálneho manažmentu a centrály a sú zo svojej pozície schopní balansovať tento vzťah v prospechu celku. Keďže komunikujeme s ľuďmi na oboch stranách, rozumieme potrebám oboch a v poradenských riešeniach pomáhame vyvážiť a približovať pohľady oboch strán.

Vlastnú diverzitu klientom ponúkame pri hľadaní optimálnych riešení na ktorejkoľvek riadiacej úrovni v rámci štruktúr globálnych korporácií. Rozumieme požiadavkám na dobrú správu spoločnosti a napomáhame organizáciám zosúlaďovať lokálne organizácie s konceptmi korporácie a posúdiť rozvinutosť kompetencií potrebných pre manažéra na to, aby mohol byť v takomto type organizácie úspešný.

Igor Šulík