Rodinné podniky sú jedným z nosných pilierov každej ekonomiky a patria medzi tradičných a často aj najvýkonnejších predstaviteľov svetového biznisu. Po stáročia vytvárali, formovali a ovplyvňovali nielen hospodárstvo, ale mali silný vplyv aj na rozvoj sociálnej, politickej, kultúrnej a mnohých ďalších sfér spoločnosti.

Podľa odhadov sa rodinné podniky podieľajú 70 až 90 percentami na výkone svetovej ekonomiky. V porovnaní s inými formami organizácií majú rodinné podniky podstatne väčšiu komplexnosť v rámci vnútorných štruktúr, počnúc vzťahmi medzi jednotlivými členmi rodiny a rozdielmi v mentalite ich členov a generáciami či medzi jednotlivými vlastníkmi, do ktorých navyše často vstupujú aj historické nezhody v rámci rodiny alebo narušené osobné vzťahy medzi jej jednotlivými členmi. Práve táto zložitosť vzťahov výraznou mierou prispieva k zložitejšej komunikácii a náročnejšiemu dosiahnutiu zhody v kľúčových otázkach týkajúcich sa najmä strategického smerovania, hlavných investícií, proporčného rozdelenia zisku, určenia nástupníctva v podniku či zmien na vedúcich a strategických postoch. Z toho dôvodu si rodinné firmy vyžadujú osobitný prístup v rámci partnerstva a spolupráce, ktorý je výrazne odlišný od bežne zaužívaných postupov a zvyklostí. Cesta k úspechu pri tejto spolupráci je nájdenie prieniku medzi špecifikami rodiny, vzťahov a jej záujmov na poli biznisu a vytvorenie blízkeho partnerstva a hlbokej dôvery.

V Amrop Jenewein si jasne uvedomujeme dôležitosť i výrazné špecifiká ekosystému rodiny a jej rodinnej firmy a dlhodobo sa venujeme tejto oblasti. Naše tridsaťročné skúsenosti v strategickom poradenstve a pri vyhľadávaní vrcholového manažmentu s dôrazom na tento ekosystém ako jedinečnú štruktúru s osobitými pravidlami fungovania a so zameraním na rodinu a jej členov vo vzťahu k rodinnému biznisu pretavujeme do úzkej spolupráce a podpory rodinných firiem prostredníctvom česko-slovenskej platformy Jenewein.private. V rámci tejto platformy vytvárame silné partnerstvá založené na vzájomnej dôvere s predstaviteľmi rodinných firiem a ako nezávislí poradcovia asistujeme členom rodín a akcionárom pri správnych rozhodnutiach nielen v otázkach líderstva, nástupníctva, organizácie, správy a riadenia spoločnosti, ale aj v iných dôležitých oblastiach.

Organizácie, správa a riadenie
Mnohé súkromné a rodinné firmy sa z malých tzv. garážových firiem rozrástli na úspešné stredne veľké až veľké podniky a ich vlastníci narazili na míľnik súvisiaci s problémami riadenia takejto veľkej organizácie a na potrebu vytvorenia vlastných vnútorných, presne definovaných a transparentných organizačných štruktúr. Tento proces často zahŕňa vytvorenie nových pozícií a ich citlivú integráciu do existujúcich väzieb v organizácii, obsadenie vytvorených pozícií správnymi manažérmi, prípadne výmenu ľudí na kľúčových postoch a vytvorenie pevnej štruktúry, ktorá korešponduje s vnútornými hodnotami a osobitou firemnou kultúrou. V našej spoločnosti máme skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s procesom vyhľadávania vrcholových manažérov a vytváraním rôznych modelov organizačných štruktúr „šitých priamo na mieru“ rodinným a privátnym firmám.

Nástupníctvo a generačná výmena
Jednou z najnáročnejších výziev, ktorým skôr či neskôr čelí každý rodinný podnik, je generačná výmena. Mnoho majiteľov spoločností si neuvedomuje, aký náročný je proces prechodu firmy z majiteľa na potomka alebo potomkov a to nie len v rámci komplexnosti, ale aj dĺžky trvania. To je aj dôvodom toho, že približne len 30 % rodinných firiem prechádza na druhú generáciu a iba 12 % firiem prejde na tretiu generáciu. Proces plánovania generačnej výmeny a nástupníctva je z pohľadu zakladateľa a vlastníka veľmi emotívna záležitosť a zvyčajne trvá aj niekoľko rokov, preto ho treba začať plánovať v dostatočnom predstihu. Každá generačná výmena zvyčajne ide ruka v ruke so zmenou vlastníckej i organizačnej štruktúry a úpravy celkovej stratégie. Amrop Jenewein je skúseným partnerom pri tomto procese, najmä pri preskúmaní talentov v rámci rodiny, ich skúsenosti, pripravenosti, motivácie a potenciálu v porovnaní s inými talentami v rámci firmy aj mimo nej a pomoci vhodným členom nastupujúcej generácie v ďalšom rozvoji a príprave na prebratie do najdôležitejších pozícií v rámci rodinnej firmy. Následne ich sprevádzame počas prvých mesiacov a pomáhame im v čo najúspešnejšej a najrýchlejšej integrácii v nových líderských rolách.

Nástupníctvo mimo členov rodiny
Náročnejším procesom z pohľadu zakladateľa rodinnej firmy, ale aj členov rodiny a majiteľov firmy je výber vhodných kandidátov pre nástupníctvo na pozíciu generálneho riaditeľa, na pozície na C-úrovni, respektíve členov správnych alebo dozorných rád z externého prostredia, a teda medzi kandidátmi, ktorí nie sú členmi rodiny. Amrop Jenewein má skúsených odborníkov, ktorí dlhodobo počas celého procesu kladú hlavný dôraz na priority a požiadavky zakladateľa a všetkých kľúčových rodinných príslušníkov v rámci firmy, aby identifikovali najlepších kandidátov, u ktorých funkčné predpoklady pre danú rolu boli v rovnováhe s jasným chápaním kultúry rodiny a jej hodnôt. Počas celého procesu sa snažíme byť blízkym a nezávislým partnerom pre majiteľa a členov rodiny a podrobne a objektívne ich informujeme o jednotlivých krokoch a vybraných kandidátoch v rámci procesu.

Vzdelávanie a rozvoj
Naše partnerstvo s členmi rodiny sa nekončí pri výbere vhodných kandidátov na vedúce pozície a vytvorení organizačných štruktúr v rodinných firmách. Aj po skončení týchto náročných procesov naďalej podporujeme nástupcov a novú generáciu v integrácii do vrcholových pozícií a v ich ďalšom osobnostnom a profesionálnom rozvoji, aby sme napomohli zabezpečiť kontinuitu v rodinnej firme a jej ďalšie úspešné napredovanie. Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti s podporou integrácie, assessmentom a rozvojom lídrov, ich koučingom a predstavovaním moderných trendov a nástrojov v manažmente.

Strategické smerovanie
Všetky zmeny v rámci organizácie, správy a riadenia spoločnosti i procesu nástupníctva a generačnej výmeny v rodinných firmách sú výbornou príležitosťou na prehodnotenie celkovej stratégie spoločnosti a na jej prispôsobenie vnútorným zmenám a novým požiadavkám trhu. Náš tím profesionálov je aj v tomto blízkym partnerom majiteľov a akcionárov rodinných firiem, aby rýchlo a efektívne podporoval úpravu alebo vytvorenie nového strategického smerovania firmy.

Amrop Jenewein ako súčasť súkromne vlastnenej česko-slovenskej skupiny Jenewein Group má svojimi hodnotami veľmi blízko k rodinným firmám. To nás stavia do pozície rovnocenného partnera chápajúceho výzvy, ktorým čelia rodinné a privátne firmy v oblasti riadenia a organizácie, a tak v rámci dlhodobých partnerstiev založených na lojalite a dôvere napomáhame k ich úspešnému rozvoju a napredovaniu.

Senior Leadership Advisory for Family Businesses & Offices…
ŠTÚDIA: Bariéry rodinného podnikania na Slovensku…
ŠTÚDIA: Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine…
ŠTÚDIA: Rodinné podnikanie na Slovensku…
Platforma Združenia podnikateľov Slovenska pre rodinné podniky…

Matej Taliga