Verejný a neziskový sektor zohráva významnú rolu v každej spoločnosti. Správa a riadenie verejných organizácií a inštitúcií sa však musí v čoraz väčšej miere prispôsobovať prísnym pravidlám financovania a verejnej kontroly. Ich vedúci predstavitelia sa ocitajú pod tlakom, pretože organizácie a inštitúcie, ktoré riadia, musia previesť významnými zmenami v neustále sa meniacom prostredí. Amrop Jenewein dlhodobo využíva vlastné skúsenosti vo verejnom sektore, aby pomáhal širokému okruhu organizácií a inštitúcií v rôznych oblastiach – od prípravy a realizácie výberových konaní a budovania a rozvíjania líderských tímov až po posúdenie organizačných a personálnych štruktúr. Naše tímy zostavujeme tak, aby v nich pracovali konzultanti s potrebnou odbornosťou a kontaktmi a osobným záujmom o oblasť, v ktorej príslušná organizácia alebo inštitúcia pôsobí.

Štátne a samosprávne orgány a regulačné úrady
Takmer vo všetkých oblastiach sme svedkami obrovských technologických, hospodárskych a kultúrnych zmien, ktoré si vyžadujú, aby štátne a samosprávne orgány a regulačné úrady prehodnotili spôsob, akým prijímajú rozhodnutia, implementujú politiky, poskytujú služby a komunikujú s verejným a so súkromným sektorom. Súčasnosť si vyžaduje zásadnú transformáciu spôsobu, akým tieto organizácie zaobchádzajú a spolupracujú s celým spektrom zainteresovaných strán. S maximálnym nasadením im pomáhame orientovať sa na tejto ceste. Pracujeme na definovaní potrieb, ktorým čelia, na identifikácii kompetencií, ktoré ich vedúci predstavitelia potrebujú, i na vylepšovaní organizačných a personálnych štruktúr. Naše bohaté skúsenosti nám umožňujú poskytovať osvedčené postupy a efektívne poradenstvo.

EÚ/UK a medzinárodné prostredie
Aby organizácie pôsobiace v rámci EÚ/UK a medzinárodného prostredia mohli efektívne fungovať, musia mať na kľúčových pozíciách lídrov s bohatými skúsenosťami s vytváraním životaschopných a udržateľných stratégií. Lídri týchto organizácií dnes potrebujú nový súbor kompetencií a zručností. Vedúcich predstaviteľov rôznych európskych, britských a medzinárodných organizácií sprevádzame pri hľadaní správnych riešení, ktoré potrebujú v novom prostredí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam konzultantov s pracovným zázemím v tejto oblasti poradenstva im pomáhame pri vyhľadávaní, výbere a získaní riaditeľov rôznych typov organizácií, pri hodnotení výkonnosti lídrov a budovaní špičkových tímov.

Vzdelávacie a výskumné organizácie
Univerzity, vysoké školy a vedecko-výskumné organizácie zvyčajne pracujú s vysokými rozpočtami a rozsiahlym portfóliom duševného vlastníctva. Často však fungujú podľa tradičných modelov, čo nie je v súlade s orientáciou na klienta a na dopyt, ktoré si vyžaduje čoraz väčšia časť spoločnosti. Akademický svet je založený na rebríčkoch, ktoré podporujú nepretržitú konkurenciu, čo si vyžaduje lídrov, ktorí dokážu inovovať v neistote, pracovať širokospektrálne a spojiť širokú škálu zainteresovaných strán. Spolupracujeme s akademickými a so samosprávnymi orgánmi, s vlastníkmi a výberovými komisiami vzdelávacích a výskumných organizácií, aby sme im pomáhali prehodnotiť zdroje potenciálnych kandidátov a organizačné štruktúry. Naše riešenia umožňujú významným vzdelávacím a výskumným organizáciám pokračovať v napĺňaní ich misie v neustále sa meniacom prostredí.

Záujmové združenia a asociácie
V čase rôznorodosti názorov zohrávajú združenia a asociácie rozhodujúcu úlohu v tom, že pomáhajú svojim členom definovať a rozvíjať jednotnú perspektívu. V ďalšom kroku stoja za jej sprostredkovaním všetkým zainteresovaným subjektom s rozhodovacou právomocou. Lídri jednotlivých združení musia svoje organizácie viesť s väčším dôrazom na vplyv, partnerstvo a inovácie, preto združeniam všetkých typov pomáhame pri výbere a rozvoji dynamických lídrov schopných dosahovať výsledky pri hľadaní prieniku v prostredí viacerých zainteresovaných strán. Vďaka našim sektorovo špecializovaným konzultantom máme vedomosti a rozsiahle siete kontaktov, takže poskytujeme na mieru šité líderské riešenia.

Mimovládne a neziskové organizácie
Vďaka príchodu novej generácie filantropov mimovládne a neziskové organizácie získali nové zdroje a možnosti. To si vyžaduje angažovanie vysoko kvalifikovaných a nadšených lídrov s rôznorodými schopnosťami, ktorí hovoria podnikateľským jazykom a ktorí v súlade s nastavenou stratégiou dokážu zabezpečiť relevantné zdroje pre aktivity organizácie a ich transparentné a efektívne využitie. Takíto lídri sú schopní využiť nové formy fundraisingu a vytvoriť vzájomné porozumenie a strategické aliancie s darcami vrátane partnerov z komerčného prostredia a sú dostatočne zapálení, aby získali dôveru a podporu darcov, dobrovoľníkov, partnerov a verejnosti. Okrem skúsených lídrov z neziskového sektora dokážeme identifikovať a predstaviť vhodných lídrov aj zo súkromného sektora, ktorí s ľahkosťou prijmú a naplnia ciele mimovládnej a neziskovej organizácie.

Kultúrne a športové organizácie
Zriaďovateľom, správnym radám a vedeniu kultúrnych a športových organizácií pomáhame v tom, aby ich členovia boli schopní kriticky premýšľať o svojej úlohe pri dohľade nad organizáciou a pri nadväzovaní spolupráce v komunitách. Sprevádzame ich pri vyhľadávaní a výbere nových ľudí, pričom sa na tento proces pozeráme z hľadiska širších kompetencií potrebných na vedúcich pozíciách. Kandidátov získavame nielen z oblasti umenia, kultúry alebo športu, ale aj z iných častí súkromného a neziskového sektora. Nachádzame a rozvíjame osobnosti, ktoré sa dokážu angažovať v poslaní organizácie a ktoré sú vybavené širokou škálou nástrojov smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Martin Krekáč