Verejný a neziskový sektor zohráva významnú rolu v každej spoločnosti. Od širokého a rôznorodého spektra subjektov pôsobiacich v tomto sektore sa očakáva, že naplnia stanovené funkcie a uspokoja potreby a spoločenské záujmy, na ktoré boli zriadené. Správa a riadenie verejných organizácií a inštitúcií sa však musí v čoraz väčšej miere prispôsobovať prísnym pravidlám financovania a verejnej kontroly. Ich vedúci predstavitelia sa ocitajú pod tlakom, pretože organizácie a inštitúcie, ktoré riadia, musia previesť významnými zmenami v neustále sa meniacom prostredí vrátane krízových období. Okrem legislatívnej roviny je z dlhodobého hľadiska dôležitá aj otázka ľudského kapitálu a transformácia ich správy a riadenia na efektívny systém fungujúci na moderných manažérskych princípoch.

Amrop Jenewein dlhodobo využíva vlastné skúsenosti vo verejnom sektore, aby pomáhal širokému okruhu organizácií a inštitúcií v rôznych oblastiach – od prípravy a realizácie výberových konaní a získavania talentov a budovania a rozvíjania špičkových tímov cez tvorbu stratégie pre oblasť riadenia ľudských zdrojov až po posúdenie organizačných a personálnych štruktúr. Plne si uvedomujeme všetky špecifiká verejného a neziskového sektora založené na osobitnosti právnej normy, zdrojov financovania či odlišnom správaní v obchodných záležitostiach a mnohých iných činnostiach. Sme pripravení nájsť inovatívne a na mieru šité riešenia, ktoré reflektujú prostredie, zvyklosti a prekážky tvorené regulačnými a inými mechanizmami.

Naše tímy zostavujeme tak, aby v nich pracovali konzultanti s potrebnou odbornosťou a kontaktmi a osobným záujmom o oblasť, v ktorej príslušná organizácia alebo inštitúcia pôsobí:

Verejná správa a regulačné úrady
Takmer vo všetkých oblastiach sme svedkami obrovských technologických, hospodárskych a kultúrnych zmien, ktoré si vyžadujú, aby štátne a samosprávne orgány a regulačné úrady prehodnotili spôsob, akým prijímajú rozhodnutia, implementujú politiky, poskytujú služby a komunikujú s verejným a so súkromným sektorom. Súčasnosť si vyžaduje zásadnú transformáciu spôsobu, akým tieto organizácie zaobchádzajú a spolupracujú s celým spektrom zainteresovaných strán. S maximálnym nasadením jednotlivým subjektom pomáhame orientovať sa na tejto ceste. Pracujeme na definovaní potrieb, ktorým čelia, na identifikácii kompetencií, ktoré ich vedúci predstavitelia potrebujú, i na vylepšovaní organizačných a personálnych štruktúr. Naše bohaté skúsenosti nám umožňujú poskytovať osvedčené postupy a efektívne poradenstvo.

Štátne podniky a organizácie
Štatutárne, riadiace a kontrolné orgány štátnych podnikov a organizácií realizujúcich štátnu moc a štátnu správu na všetkých úrovniach sa musia v čoraz väčšej miere prispôsobovať prísnym pravidlám financovania a verejnej kontroly. Vďaka dlhoročným skúsenostiam ich lídrov sprevádzame pri hľadaní správnych riešení v rôznych oblastiach. Zavádzaním princípov dobrej správy (Corporate Governance) ich vedieme a podporujeme pri napĺňaní poslania a zvyšovaní kvality a transparentnosti.

Vzdelávacie a výskumné organizácie
Univerzity, vysoké školy a vedecko-výskumné organizácie zvyčajne pracujú s vysokými rozpočtami a rozsiahlym portfóliom duševného vlastníctva. Často však fungujú podľa tradičných modelov, čo nie je v súlade s orientáciou na klienta a na dopyt, ktoré si vyžaduje čoraz väčšia časť spoločnosti. Akademický svet je založený na rebríčkoch, ktoré podporujú nepretržitú konkurenciu, čo si vyžaduje lídrov, ktorí dokážu inovovať v neistote, pracovať širokospektrálne a spojiť širokú škálu zainteresovaných strán. Spolupracujeme s akademickými a so samosprávnymi orgánmi, s vlastníkmi a výberovými komisiami vzdelávacích a výskumných organizácií, aby sme im pomáhali prehodnotiť zdroje potenciálnych kandidátov a organizačné štruktúry. Naše riešenia umožňujú významným vzdelávacím a výskumným organizáciám pokračovať v napĺňaní ich misie v neustále sa meniacom prostredí.

Organizácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Poskytujeme odborné riešenia prispôsobené potrebám verejnoprospešných subjektov uspokojujúcich zachovávanie zdravia a ľudského potenciálu. Prostredníctvom personálnych riešení zameraných na vyhľadávanie manažmentu a podporu líderstva pomáhame ich vedeniam uspieť v konkurencii.

Kultúrne a športové organizácie
Zriaďovateľom, správnym radám a vedeniu kultúrnych a športových organizácií pomáhame v tom, aby ich členovia boli schopní kriticky premýšľať o svojej úlohe pri dohľade nad organizáciou a pri nadväzovaní spolupráce v komunitách. Sprevádzame ich pri vyhľadávaní a výbere nových ľudí, pričom sa na tento proces pozeráme z hľadiska širších kompetencií potrebných na vedúcich pozíciách. Kandidátov získavame nielen z oblasti umenia, kultúry alebo športu, ale aj z iných častí súkromného a neziskového sektora. Nachádzame a rozvíjame osobnosti, ktoré sa dokážu angažovať v poslaní organizácie a ktoré sú vybavené širokou škálou nástrojov smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov.

EÚ/UK a medzinárodné prostredie
Aby organizácie pôsobiace v rámci EÚ/UK a medzinárodného prostredia mohli efektívne fungovať, musia mať na kľúčových pozíciách lídrov s bohatými skúsenosťami s vytváraním životaschopných a udržateľných stratégií. Lídri týchto organizácií dnes potrebujú nový súbor kompetencií a zručností. Vedúcich predstaviteľov rôznych európskych, britských a medzinárodných organizácií sprevádzame pri hľadaní správnych riešení, ktoré potrebujú v novom prostredí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam konzultantov s pracovným zázemím v tejto oblasti poradenstva im pomáhame pri vyhľadávaní, výbere a získaní riaditeľov rôznych typov organizácií, pri hodnotení výkonnosti lídrov a budovaní špičkových tímov.

Záujmové združenia a asociácie
V čase rôznorodosti názorov zohrávajú združenia a asociácie rozhodujúcu úlohu v tom, že pomáhajú svojim členom definovať a rozvíjať jednotnú perspektívu. V ďalšom kroku stoja za jej sprostredkovaním všetkým zainteresovaným subjektom s rozhodovacou právomocou. Lídri jednotlivých združení musia svoje organizácie viesť s väčším dôrazom na vplyv, partnerstvo a inovácie, preto združeniam všetkých typov pomáhame pri výbere a rozvoji dynamických lídrov schopných dosahovať výsledky pri hľadaní prieniku v prostredí viacerých zainteresovaných strán. Vďaka našim sektorovo špecializovaným konzultantom máme vedomosti a rozsiahle siete kontaktov, takže poskytujeme na mieru šité líderské riešenia.

Mimovládne a neziskové organizácie
Vďaka príchodu novej generácie filantropov mimovládne a neziskové organizácie získali nové zdroje a možnosti. To si vyžaduje angažovanie vysoko kvalifikovaných a nadšených lídrov s rôznorodými schopnosťami, ktorí hovoria podnikateľským jazykom a ktorí v súlade s nastavenou stratégiou dokážu zabezpečiť relevantné zdroje pre aktivity organizácie a ich transparentné a efektívne využitie. Takíto lídri sú schopní využiť nové formy fundraisingu a vytvoriť vzájomné porozumenie a strategické aliancie s darcami vrátane partnerov z komerčného prostredia a sú dostatočne zapálení, aby získali dôveru a podporu darcov, dobrovoľníkov, partnerov a verejnosti. Okrem skúsených lídrov z neziskového sektora dokážeme identifikovať a predstaviť vhodných lídrov aj zo súkromného sektora, ktorí s ľahkosťou prijmú a naplnia ciele mimovládnej a neziskovej organizácie.Viac ako tridsaťročné skúsenosti naprieč všetkými sektormi v oblasti strategického personálneho poradenstva nám umožňujú poskytovať komplexné poradenské služby, ktoré posilňujú kvalitu a kultúru verejnej služby a úroveň líderstva, s cieľom efektívne spravovať a riadiť subjekty financované z verejných zdrojov so širokou a s rôznorodou škálou úloh a funkcií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie štátu a jeho hospodárstva vrátane polície, justície, armády, dopravy a technickej infraštruktúry, verejnoprávnych inštitúcií, poľnohospodárstva a výživy, bývania, zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia alebo životného prostredia. Nachádzame a rozvíjame osobnosti, ktoré sa dokážu angažovať v spravovaní subjektov verejného sektora a plnenia ich poslania a ktoré sú vybavené širokou škálou manažérskych kompetencií a nástrojov smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Martin Krekáč