Amrop Jenewein poskytuje služby aj klientom z nekomerčného sektora, pričom títo oceňujú schopnosť našich profesionálov identifikovať a predstaviť lídrov z ich oblasti i iných relevantných zdrojov. Vďaka tomu sa stávame jedným z kľúčových prvkov transformácie týchto organizácií s priamym presahom na kvalitu života spoločnosti a jej kultúry. Veríme, že aplikovaním prístupov, ktoré fungujú v komerčnom sektore, možno posunúť vpred aj organizácie iného typu. V tejto oblasti poskytujeme poradenstvo rôznym združeniam, verejno-právnym ustanovizniam, štátnej a verejnej správe, vzdelávacím inštitúciám, nadáciám, neziskovým a mimovládnym organizáciám.

Dosiahnuť potrebné výsledky v tejto oblasti si vyžaduje zvládnutie nových technológií a uplatňovanie strategicko-organizačného vodcovstva v kombinácii so silnými finančnými základmi. Úspech je podmienený schopnosťou nastoliť a udržiavať stanovený cieľ organizácie, čo zároveň znamená zosúladenie rôznorodých požiadaviek a zvládnutie finančných tlakov, očakávania správnej rady a ostatných zainteresovaných strán.

Aj neziskové organizácie si vyžadujú vysoko kvalifikovaných lídrov s mnohorakými schopnosťami. Títo ľudia musia mať inštinkt obchodníkov, avšak zároveň musia byť kreatívni a schopní zabezpečiť relevantné zdroje príjmov pre aktivity organizácie a správne nasmerovať ich využitie. Okrem toho musia byť dostatočne zapálení, aby dokázali získať dôveru a podporu darcov, dobrovoľníkov, partnerov a verejnosti.

Nekomerčné organizácie kladú na manažérov rovnako prísne kvalifikačné požiadavky ako ktorákoľvek súkromná spoločnosť. Nezáleží na tom, či ide o finančný manažment, strategické plánovanie, marketing alebo komunikáciu, manažéri musia spĺňať potrebné kvalifikačné i osobnostné predpoklady.

Martin Krekáč