Podniky a spoločnosti zriadené štátom alebo samosprávami zamerané na podnikateľskú činnosť a na uspokojovanie spoločenských záujmov sú právnymi subjektmi, v ktorých má vláda, štát, vyšší územný celok (VÚC) alebo mesto/obec majetkovú účasť a kontrolu prostredníctvom úplného, väčšinového alebo významného menšinového vlastníctva.

Sú známe pod názvami štátny podnik, štátna akciová spoločnosť, strategický podnik, organizácia s účasťou štátu (v ktorej si štát plní zakladateľskú funkciu alebo výkon akcionárskych práv), štátny monopol, štátny fond, centrálna banka, štátny peňažný ústav, mestský/obecný podnik, verejnoprospešný podnik, verejnoprávna inštitúcia, súkromno-verejná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť a pod. Tieto podniky a spoločnosti majú osobitú právnu formu a odlišné správanie v obchodných záležitostiach a mnohých iných činnostiach.

Štatutárne, riadiace a kontrolné orgány štátnych podnikov a spoločností v tomto sektore sa musia prispôsobovať verejnej kontrole a zmenám v neustále sa meniacom prostredí. Aj keď plnia ciele verejných politík, ich správa a riadenie sa musia odlišovať od typických štátnych alebo verejnoprávnych inštitúcií zriadených na sledovanie čisto nefinančných cieľov.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam Amrop Jenewein partnerov a seniorných konzultantov štátne podniky a spoločnosti v tomto sektore sprevádzame pri hľadaní správnych riešení v rôznych oblastiach. Zavádzaním princípov dobrej správy (Corporate Governance) do týchto podnikov a spoločností ich vedieme a podporujeme pri napĺňaní poslania a zvyšovaní kvality a transparentnosti ich fungovania.

Pomáhame pri príprave a realizácii výberových konaní, vyhľadávaní a výbere členov predstavenstiev i dozorných rád a štatutárnych, výkonných i odborných riaditeľov, ďalej pri získavaní talentov, budovaní špičkových tímov, hodnotení výkonnosti lídrov, vylepšovaní organizačných a personálnych štruktúr a pri budovaní a rozvíjaní personálnych kapacít pôsobiacich v tomto priestore.

Naše dlhoročné skúsenosti naprieč všetkými sektormi nám umožňujú poskytovať efektívne a inovatívne poradenské služby, ktoré posilňujú kvalitu a kultúru verejnej služby a úroveň líderstva s cieľom efektívne spravovať a riadiť štátne podniky a spoločnosti v tomto sektore.

Martin Krekáč