Rozumie tomu, že spoločnosti, ktoré sú vlastnené štátom alebo sú regulovanými inštitúciami, ktorých zriaďovateľom sú organizácie verejnej správy, môžu profitovať z profesionálnych služieb, ktoré Amrop Jenewein poskytuje. Režim týchto organizácií je rovnako ako ich poslanie osobitý a pri realizovaní služieb je potrebné prihliadať na špecifický kontext takýchto organizácií, ktoré o. i. sledujú aj verejný záujem.

Zavádzanie princípov dobrej správy spoločností (Corporate Governance) do týchto organizácií je jednou z možností, ako im pomôcť pri napĺňaní ich poslania v spoločnosti a ako zvýšiť kvalitu a transparentnosť ich fungovania. Profesionálne vedené výberové konania na pozície kľúčových riadiacich pracovníkov, hodnotenie úrovne rozvinutia kľúčových kompetencií vedúcich pracovníkov a postupné zavádzanie riadenia výkonnosti – to sú niektoré z oblastí, ktorými Amrop Jenewein pomáha k rastu efektívnosti takýchto organizácií. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom.

Martin Krekáč