Poznať vhodných kandidátov na kľúčové pozície je potrebné ešte predtým, ako ich potrebujeme. Strategic Talent Acquisition umožňuje identifikovať vhodných ľudí na pozície, ktoré bude potrebné obsadiť v budúcnosti. Ide o systematickú prácu s ľudským potenciálom, ktorá sa odrazí v obsadzovanej pozícii. Tá ešte v súčasnosti nemusí existovať, avšak klient ju v blízkej budúcnosti môže potrebovať obsadiť, aby sa v neustále meniacom sa svete udržal na trhu. Tieto pozície si zvyčajne vyžadujú nové kompetencie potrebné na úspešné pôsobenie v nestabilnom a nejasnom prostredí s očakávaním rýchlych reakcií na vznikajúce situácie.

Rastúca dynamika zmien si vyžaduje zmenu prístupu firiem k práci s tými, ktorých by sme eventuálne chceli pre prácu získať. Posun je od taktického krátkodobého pohľadu ku kreatívnemu strategickému prístupu k človeku s cieľom skutočne ho spoznať, spoznať jeho danosti a potenciál a budovať s ním osobný vzťah ako i pozitívny vzťah ku značke zamestnávateľa.

V našom poradenskom prístupe pomáhame s procesom Strategic Talent Acquisition na viacerých úrovniach:

 • Talent Acquisition Framework Audit
 • – aktívne pomáhame firmám posúdiť ich proces v oblasti Talent Acquisition, prípadne nastaviť tento proces, ak ho zatiaľ nemajú implementovaný

 • Talent Acquisition Strategy Development
 • – zvládnuť aktuálne výzvy v podobe získania a pritiahnutia správnych osôb si vyžaduje stanoviť správnu stratégiu; pre mnohé organizácie sme sprievodcom a radcom pri nastavovaní Talent Acquistion stratégie

 • Employment Branding
 • – ľudí dnes firmy musia prilákať, aby pre nich chceli pracovať, a preto je dôležité, aké asociácie v mysli človeka daná značka vytvára; je preto dôležité aké atribúty, akými formami a na aké cieľové skupiny daná firma komunikuje; stojíme na strane organizácií pri vytváraní optimálneho komunikačného mixu, aby naplnili svoju Talent Acquisition stratégiu

 • Talent Rediscovery / Creating and Managing Talent Pools
 • – potrebujeme poznať, akými kompetenciami sú ľudia vybavení, a nielen to, čo doteraz robili a čo sa naučili. S týmto zámerom cielene spoznávame ľudí na trhu práce a neustále objavujeme ich rôznorodé talenty. Takto dokážeme identifikovať aj skrytý potenciál u ľudí, ktorých dnes majú firmy vo svojich radoch netušiac o možnosti poveriť ich iným poslaním. Priebežne budujeme vzťahy s výnimočnými talentmi vo zverenej oblasti, aby toto bohatstvo v podobe poznania ľudí sme vedeli zdieľať s našimi klientmi

 • Search & Recruitment
 • – vďaka tomu, že poznáme ľudí, ich skúsenosti, kompetencie a talent, dokážeme našim klientom prinášať riešenia pri obsadzovaní pozícií v relatívne krátkom čase. Rovnako vieme klientov usmerniť, kedy je iný typ hľadania metódou Executive Search vhodnejším nástrojom na riešenie danej situácie, pričom v prvom rade nestrácame zo zreteľa potrebu a záujem klienta

 • Repatriation of Slovak Executives Abroad
 • – v súlade s rastúcim dopytom po vysokokvalifikovanom ľudskom kapitáli dokážeme po optimálnych kandidátoch siahnuť aj do zahraničia. Esenciálnym pilierom ekonomického rastu sa totiž stáva odbornosť, kreativita, entuziazmus a konkurenčný tlak. Práve tieto atribúty prinášajú reálne výsledky. Preto považujeme za dôležité angažovať sa pri úspešnom návrate Slovákov domov. V rámci Talent Acquistion stratégie venujeme veľkú pozornosť prepájaniu podnetného pracovného prostredia na strane našich klientov a pritiahnutiu skúseného ľudského kapitálu zo zahraničia. Táto naša skúsenosť zahŕňa:

  • Slovak Executives Abroad Market Mapping
  • Sustainable Talent Supply Chain Online and Offline
  • Tailor-made People Solution
  • Mediation Services
  • Talent Placement